Hoppa till innehåll
Media

Villkoren för avträdelsestödsystemet för lantbruksföretagare godkändes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2007 13.01
Pressmeddelande -

Förordningen som gäller avträdelsestöd för lantbruksföretagare godkändes i statsrådet torsdagen den 18 januari. I förordningen stadgas om den verksamhet som betraktas som lantbruk, om de överlåtelser som är tillåtna före avträdelsen, om yrkesskickligheten hos den som fortsätter med jordbruket genom generationsväxling, om affärsplanen för gården och bedrivandet av jordbruk samt om verkställandet av stödsystemet. De totala kostnaderna för stödsystemet för de avträdelser som genomförs under åren 2007-2010 har under beredningen av lagen beräknats uppgå till 174,5 miljoner euro.

Lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk trädde i kraft i början av året. Lagen gäller avträdelser under åren 2007-2010. Statsrådet preciserade förutsättningarna för beviljandet av stöd.

Avträdaren och förvärvaren skall bedriva jordbruk på den gård eller det område som är föremål för avträdelsen. Som jordbruk betraktas också en sådan primär förädling där den förädlade produkten fortfarande är en lantbruksprodukt när den kommer in på marknaden. Sådana produkter är bl.a. rökt kött, styckade rotsaker, mjöl, ättiksgurka, lättvin och naturell yoghurt. Vid beviljandet av stöd betraktas som lantbruk dock endast förädling av de produkter som produceras på gården. Serviceverksamhet med hjälp av djur betraktas inte som lantbruk.

Under en period på tre år före avträdelsen får gårdens mark överlåtas endast på grund av tvingande ekonomiska svårigheter till samma förvärvare till vilken gården överlåts vid avträdelsen, eller som tillskottsmark till en annan gård för förbättring av lantbruksstrukturen samt under vissa förutsättningar till stat eller kommun. Dessutom får av gården överlåtas små områden om avträdelserna omfattar högst 10 procent av gårdens åkermark. Av gården får man dock överlåta totalt högst två hektar även i det fall de överstiger gränsen för 10 procent.

Vid generationsväxling skall den som fortsätter med jordbruket i regel ha en utbildning i naturbruk åtminstone på andra stadiet. Alternativt krävs minst tre års arbetserfarenhet och minst 20 studieveckors utbildning som innehåller ekonomisk utbildning om minst 10 studieveckor.

Vid en generationsväxling skall man med en affärsplan visa att gården är ekonomiskt livskraftig. Affärsplanen skall innefatta en beräkning för minst fem år, som innefattar uppgifter om den årliga företagsinkomsten. Det fastställda beloppet av det årliga minimiavdraget vid beräkning av lantbruksinkomsten är 3 400 euro. Om gården delas till två eller flera som kommer att bedriva odling där är beloppet av minimiavdraget 5 000 euro. Företagsinkomsten skall vara minst 10 000 euro.

Gården skall uppfylla de krav på miljö, djurhälsa och -hygien som avses i annan lagstiftning. Detta kan visas genom att gårdsstöd har utbetalats antingen till avträdaren eller till förvärvaren. Om stödet inte har utbetalats kan förvärvaren också meddela om att ansöka om det. Om stöd inte har utbetalats eller om man inte har ansökt om det utförs en kontroll på gården. Om gården vid generationsväxlingen inte uppfyller kraven skall förvärvaren framställa för pensionsanstalten en realistisk plan som visar hur kraven kommer att uppfyllas inom utsatt tid.

I förordningen stadgas närmare om utlåtandeförfarandet, penningrörelsen mellan staten och pensionsanstalten samt om uppföljningen av stödsystemet.

Ytterligare information ges av jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Katriina Pessa, tfn (09) 160 54298
lantbruksrådet Esko Juvonen, tfn (09) 160 53345