Hoppa till innehåll
Media

Målen för utveckling av fritidsfiske uppdaterade

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2007 10.48
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat strategin för utveckling av fritidsfiske. Strategin innehåller riktlinjer för verksamheten åren 2007 - 2010.

Strategin inkluderar sex uppdaterade mål för utveckling av fritidsfiske. Ett av målen fram till år 2010 är bland annat att de fiskbestånd som förökar sig naturligt, utnyttjas hållbart och mångsidigt, fiskebestånden förvaltas systematiskt, tillståndet i vattensystem hålls på samma nivå eller förbättras samt att fritidsfisket fortsätter att vara ett viktigt naturintresse.

Målen ska uppnås genom åtta sammanhängande uppsättningar åtgärder. Enligt strategin går dessa åtgärder till exempel ut på att bevara och stärka fiskbestånden, slå vakt om fiskarnas livsmiljö samt att uppmuntra utveckling av fisketurismen och -kontrollen.

Strategin tar också upp färdiga utvecklingsprojekt och hittills utförda åtgärder.

Fritidsfiskets viktigaste mål i den uppdaterade strategin bygger på målen i den ursprungliga år 2001 färdigställda strategin för utveckling av fritidsfiske. Vid uppdateringen har beaktats åtgärderna fram till slutet av år 2006 samt de nya utmaningar som ändringarna i omvärlden har medfört.

Jord- och skogsbruksministeriets strategi för utveckling av fritidsfiske är en handling som styr administrationen av fritidsfiske samt forsknings- och organisationsverksamheten inom sektorn. Strategin är också ett komplement till ministeriets naturresursstrategi.

Lägesrapporten om och uppdateringen av jord- och skogsbruksministeriets strategi för utveckling av fritidsfiske samt broschyr kan läsas på adressen:
http://www.mmm.fi/sv/index/framsida/fiske_vilt_renar/
Fritidsfiske/Publikationeromfritidsfiske.html

Ytterligare information ges av
fiskerirådet Pentti Munne, tfn 09-160 533 72
överinspektör Eija Kirjavainen, tfn 09-160 524 21
överinspektör Roni Selén, tfn 09-160 527 26