Hoppa till innehåll
Media

Nordiska näringsrekommendationer grund för finländska rekommendationer som nu uppdateras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2023 7.50
Nyhet

De nyligen publicerade gemensamma nordiska näringsrekommendationerna kommer liksom tidigare att ligga till grund för de nationella näringsrekommendationer som utarbetas av Statens näringsdelegation. En arbetsgrupp bestående av medlemmar ur delegationen bereder för närvarande den process som ska utgöra grunden för arbetet med de nationella rekommendationerna. Delegationen utser en expertgrupp för arbetet med uppdateringen. De uppdaterade nationella rekommendationerna publiceras under 2024.

Ordförande för Statens näringsdelegation Markku Tervahauta tackar den samnordiska arbetsgruppen och de cirka 400 experter som utarbetat rekommendationerna för det värdefulla arbetet. I de forskningsrön som ligger till grund för de näringsämnes- och födoämnesspecifika rekommendationerna beaktas miljön ännu mera än förut.

– De nya rekommendationerna ger oss verktyg som hjälper oss att främja både människors hälsa och miljöns välbefinnande, konstaterar Tervahauta.

– I utarbetandet av de finländska rekommendationerna kan vi koncentrera oss på uppgifter om den egna befolkningens matvanor, näringsintag och hälsa samt de specifika utmaningar vi står inför” fortsätter Tervahauta.

Näringsrekommendationerna är avsedda att förbättra folkhälsan och befolkningens kost och stödja utvecklingen av måltidstjänster. Därtill ska rekommendationerna stödja  beslutsfattande och verksamhet i anslutning till ett hälsofrämjande och hållbart livsmedelssystem.

– De nya näringsrekommendationerna innehåller inget  revolutionerande, men man försöker i större utsträckning än tidigare ta i beaktande hur ekologiskt hållbara olika födoämnen är. Vi har länge varit medvetna om att mat som är bra för miljön också är bra för hälsan. Nu när det har publicerats många nya forskningsresultat om matproduktionens hållbarhet preciseras det här budskapet”, säger Sebastian Hielm, näringsdelegationens vice ordförande.

Professor Maijaliisa Erkkola berättar att de födoämnesspecifika hållbarhetsprinciperna baserar sig på befintliga forskningsrön och omfattande internationell vetenskaplig bedömning.

– När de finländska rekommendationerna uppdateras är det viktigt att utvärdera befolkningens nuvarande matkonsumtion och näringsintag i förhållande till de nya nordiska rekommendationerna, och utifrån dem bedöma behovet av specifika prioriteringar. Vi kan också välja att vara mer ambitiösa i fråga om miljökonsekvenser, påminner Erkkola.

Professor Ursula Schwab som även tidigare deltagit i utarbetandet av de nordiska rekommendationerna konstaterar att de nordiska rekommendationerna är en utmärkt grund för utarbetandet av de nationella rekommendationerna.

– De nordiska rekommendationerna har preciserats för några näringsämnen. De här ändringarna kommer att beaktas i våra nationella rekommendationer. De preciserade rekommendationerna kommer också att styra  de födoämnesvisa rekommendationerna, med hänsyn till de särdrag vi har i Finland”, säger Schwab om det kommande arbetet.
.

Mer information om uppdateringen av de finländska näringsrekommendationerna

Markku Tervahauta, Ordförande för Statens näringsdelegation, Tel. 029 524 6001, förnamn.efternamn@thl.fi

Sebastian Hielm, Vice Ordförande för Statens näringsdelegation, Tel. 050 524 5761, förnamn.efternamn@gov.fi

Maijaliisa Erkkola, Tel. 045 6715455, förnamn.efternamn@helsinki.fi

Ursula Schwab, Tel. 029 445 4528, förnamn.efternamn@uef.fi

Sirpa Sarlio, Tel. 029 516 3328, förnamn.efternamn@gov.fi