Hoppa till innehåll
Media

Ökning av jakten på varg och lodjur enligt stammarnas tillväxt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2007 13.22
Pressmeddelande -

Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattning fortsätter varg och lodjur att öka i antal. Jakten på varg och lodjur anpassas efter stammarnas tillväxt. Jord- och skogsbruksministeriet fastställde i dag det högsta antalet vargar, lodjur och uttrar som får jagas i år.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet uppskattar att efter sommarens förökningsperiod och före årets jaktsäsong har vi 270 - 300 vargar och 1 300 - 1 350 lodjur i Finland. För ett år sedan var motsvarande siffror för varg 205 - 230 och lodjur 1 190 - 1 260. Beslutet om det högsta antalet bytesdjur bygger på varg- och lodjurstammarnas förvaltningsplaner samt på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattning om varg- och lodjursstammar före jaktsäsongen och förökningsperioden samt om stammarnas jaktbarhet per viltvårdsdistrikt.

Inom renskötselområdet får Kajanalands viltvårdsdistrikt bevilja jaktlicenser för jakt på åtta vargar. Såväl Uleåborgs som Lapplands viltvårdsdistrikt får bevilja fyra jaktlicenser för varg. I fjol var det tillåtet att fälla högst tio vargar.

Utanför renskötselområdet får fällas högst 22 vargar, i fjol var antalet 18. Vargjakt tillåts endast inom Östra Finlands stamförvaltningsregion. Jaktlicenser kan beviljas av Kajanalands (10), Norra Karelens (sex), Kymmnedalens (tre), Norra Savolax (två) och Södra Savolax (en) viltvårdsdistrikt. I fjol fick vargar fällas endast inom områdena för Kajanalands och Norra Karelens viltvårdsdistrikt.

Uttrar får jagas endast i det fallet att man genom jakt kan hindra de skador som uttrar orsakar fisk- eller kräftodlingar i odlingsbassänger. På samma sätt som i fjol kan jaktlicenser beviljas för 55 uttrar.

Det är tillåtet att fälla 127 lodjur, dvs. 32 individer färre än året innan.

Enligt Europeiska gemenskapernas domstols dom av den 14 juni 2007 står systemet som bygger på licenser beviljade av viltvårdsdistrikten, inte i strid med habitatdirektivets bestämmelser. Domstolen riktade emellertid kritik mot de licenser som har beviljats i så kallat preventivt syfte att bekämpa särskilt stor skada. Enligt den föreskrift som jord- och skogsbruksministeriet gav i går begränsas viltvårdsdistriktens beslutanderätt i detta avseende. Viltvårdsdistrikten får endast bevilja jaktlicenser för att hindra särkskilt stor skada vid fall av omedelbart hot. I enlighet med förvaltningsplanerna ligger fokusen inom varg- och lodjurjakten dock på de så kallade stamförvaltningsmässiga licenserna.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 09-160 522 83, 040 733 62 29
överinspektör Sami Niemi, tfn 09-160 533 74, 0400 238 505