Hoppa till innehåll
Media

Foderarbetsgruppen vill öka odlingsarealen för proteingrödor

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2010 6.24
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp har arbetat fram en nationell foderstrategi för åren 2011 - 2020. Arbetsgruppen vill bland annat öka odlingsarealen för proteingrödor. Gruppen överlämnade i dag strategirapporten till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Husdjursproduktionen måste anpassa sig till klimatförändringen och fortsätta att vara konkurrenskraftig även i framtiden. Utgående från dessa röda trådar har arbetsgruppen tagit fram strategiska riktlinjer och åtgärdsförslag för foderbranschen.

Att trygga och öka självförsörjningen av proteinfoder hör till de viktigaste riktlinjerna. Enligt arbetsgruppen måste man öka odlingsarealen för olje- och proteinväxter. Gruppen ser också gärna en ökad användning av inhemska proteinkällor.

För att foderhygienen ska fortsätta att ligga på en god nivå, behövs det ett nära samarbete mellan myndigheterna och näringen också i framtiden. Arbetsgruppen vill utveckla rådgivningen kring foderhygienen och förebygga risker på ett effektivare sätt. Primärproducenternas kompetens att identifiera risker ska förkovras bl.a. genom att man tar fram en handbok som handlar om produktionssätt.

Enligt arbetsgruppen ska möjligheterna att odla nya proteingrödor utredas. Den inhemska rybsskörden växer genom växtförädling, ett bredare utbud av växtskyddsmedel och en effektivare växtföljd. I stället för fiskmjöl från världshaven vill man använda inhemska fiskråvaror i foder.

Enligt arbetsgruppen ska det utvecklas foder som förbättrar de näringsmässiga och hälsofrämjande egenskaperna hos livsmedel. I detta arbete satsar man på nutrigenomisk forskning.

Vidare vill arbetsgruppen undersöka vad svinnet i foderproduktionen och utfodringen av husdjur innebär för foderkedjan i näringsmässigt och ekonomisk hänseende. Samarbetet mellan branschens aktörer ska intensifieras. Djurens välbefinnande, produktionsmål, lönsamhet och miljö är aspekter som måste noteras vid forskning och planering av utfodringen.

Närings- och välfärdsforskningen kring husdjur och forskningsresurserna vill arbetsgruppen hålla åtminstone på samma nivå som i dag. Forskningen är nödvändig på grund av våra miljöförhållanden och produktionens särdrag.

Som ordförande i arbetsgruppen har arbetat lantbruksrådet Kirsi Heinonen vid jord- och skogsbruksministeriet. De övriga medlemmarna kommer från jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Livsmedelsindustriförbundet, föreningen för bekämpning av djursjukdomar, foderindustrin, mejeriindustrin, producentorganisationer, rådgivningsorganisationer och forskningsinstitut.

Mer information:
lantbruksrådet Kirsi Heinonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 54221, 040 504 0193

Arbetsgruppens rapport kan läsas på ministeriets webbplats www.mmm.fi.

Sirkka-Liisa Anttila