Hoppa till innehåll
Media

Utredaren föreslår att Evira tar över köttbesiktningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2010 12.58
Pressmeddelande -

VMD Maija Hatakka som jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt för uppgiften som utredare föreslår att Livsmedelssäkerhetsverket Evira tar över ansvaret för köttbesiktningar. Småslakteriernas besiktningar sköts i dag av kommuner medan Evira svarar för köttbesiktningarna i stora slakterier. Enligt utredaren ska köttbesiktningar av renkött fortsatt höra till Lapplands regionförvaltningsverk.

Utredaren har utrett statens möjligheter att ta över köttbesiktningen. Enligt alternativen ska Evira eller regionförvaltningsverken åta sig uppgiften. Utredaren rekommenderar Evira med motiveringen att Evira redan har en färdig organisation och en bred expertis. Att harmonisera köttbesiktningen och höja kvalitetsnivån lyckas bäst enligt denna modell.

I fortsättningen kan Eviras egen personal sköta köttbesiktningen i småslakterier. Alternativt kan man förordna kommunala eller privata veterinärer till uppgiften. Hatakka föreslår ändringar i veterinärvårdslagen som går ut på att Evira får ingå uppdragsavtal med kommuner.

Vi har ca 60 småslakterier och vilthanteringsanläggningar i Finland. Köttbesiktningen på dessa anläggningar har hört till kommunernas uppgifter. Småföretagare har fäst uppmärksamhet på variationen i arbetskvaliteten i olika kommuner och höga köttbesiktningsavgifter som är ungefär sju gånger högre än EU:s minimiavgifter. Därför rekommenderade jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp för utveckling av köttbesiktningen (2010) att staten åtar sig köttbesiktningen i småslakterier och vilthanteringsanläggningar.

Enligt utredarens rekommendationer ska man också harmonisera avgiftsgrunderna. Ytterligare ska man med hjälp av statlig finansiering sänka de avgifter som tas ut av aktörerna. Statsbudgeten 2011 innehåller ett förslag om ett högst 600 000 euro stort anslag för de utgifter som jämkning av småslakteriernas avgifter medför.

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till lag om ändring av köttbesiktningen lämnas till riksdagen ännu i år.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktören för enheten för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, 09 160 52211, 050 367 1039
veterinäröverinspektör Anna-Maija Grönlund, 09 160 53171