Hoppa till innehåll
Media

Utredningsmannen utlyser resurser för husdjursforskning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2008 9.46
Pressmeddelande -

Husdjursproduktionens stora betydelse borde synas i husdjursforskningens resurser, menar utredningsmannen Jarmo Juga i den utredning som han i dag överlämnade till jord- och skogsbruksministeriet.

Husdjursproduktionen är den överlägset största sektorn inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen i Finland. Den spelar en väldigt stor roll när det gäller att trygga landsbygdens vitalitet och utkomst. År 2006 var husdjursskötselns andel av produktionen till marknadspriser 83 procent.

Enligt utredningen är husdjursforskningens resurser splittrade. Vidare har de senaste årens nedskärningar försämrat forskningens effektivitet. Samarbetet mellan universiteten och sektorforskningsinstituten kan ökas på många sätt.

Om de sektorforskningsinstitut som sorterar under jord- och skogsbruksministeriet sammanslås och ett nytt forskningscentrum för naturresurser inrättas undanröjer detta inte överlappningar eller medför några nämnvärda synergieffekter. Enligt utredningen är det ett bättre alternativ att man slår samman husdjursforskningen och den husdjursrelaterade livsmedelsforskningen vid MTT och Helsingfors universitet.

I utredningen konstateras att det skulle löna sig att låta sektorforskningsinstituten åtnjuta en större grad av självständighet när det gäller förvaltningen. Instituten borde söka mer finansiering hos EU, TEKES och Finlands Akademi än i dag. Även privat finansiering kan ökas genom en produktionsbaserad avgift för produktutveckling enligt den danska modellen.

EU:s jordbrukspolitik förändras vilket skapar utmaningar inom mjölk- och köttproduktion. Produktionskostnaderna har stigit kraftigt. Kraven på miljö och djurens välbefinnande ger ökade utgifter för husdjursgårdar. Enligt utredningen ska forskningen i fortsättningen satsa på bättre produktivitet och ekonomisk lönsamhet inom husdjursproduktionen.

Husdjursforskningens övriga prioriteringar är bättre miljöeffektivitet i produktionen, djurens hälsa och välbefinnande, husdjursprodukternas kvalitet samt utnyttjade av ny geniformation inom avel och utfodring av djur.

Planering av försöksgårdar kräver ett bättre samarbete mellan ministerierna och forskningsinstituten. Ypäjäs position som centrum för hästkunnande och Maaninkas position inom forskning kring nötkreatur ska stärkas. Arbetsfördelningen mellan de olika forskningplatserna ska också göras klarare.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
utredningsmannen Jarmo Juga, tfn 040 358 5840
forskningsdirektör Mikko Peltonen, tfn 09-160 524 10, 0400 289 083