Hoppa till innehåll
Media

Skogsministrarnas uttalande: För att skogsbruket ska vara hållbart i alla avseenden förutsätts att de lokala förhållandena beaktas 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2023 15.19 | Publicerad på svenska 28.9.2023 kl. 14.42
Pressmeddelande
Peter Kullgren, Sari Essayah, Irena Šinko, Norbert Totschnig

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltog i ministermötet för gruppen For Forest för skogrika EU-länder i Italien den 25–26 september. De ministrar som ansvarar för skogsbruket i Österrike, Slovenien, Sverige och Finland undertecknade vid mötet ett uttalande om EU:s skogspolitik. 

I sitt uttalande betonar ministrarna möjligheterna med den hållbara bioekonomin. De understryker även att en förutsättning för hållbarhet är att alla delområden av hållbarhet och lokala förhållanden beaktas. 

Skogsbaserade produkter är förnybara, resurseffektiva, mångsidiga och nödvändiga för en hållbar tillväxt av bioekonomin. En hållbar skogsvård och virkesanvändning skapar arbetsplatser på landsbygden och förutsättningar för innovationer och investeringar samt är en nödvändig del av energiomställningen. Att på lång sikt gå in för att använda mera trä som byggnadsmaterial har inte bara en allt större ekonomisk betydelse utan främjar också uppnåendet av klimatmålen, konstaterar ministrarna i uttalandet.

Den europeiska gröna given (European Green Deal 2019) har medfört en betydande ändring i EU:s politik. Ett stort antal strategier och bindande rättsakter påverkar nu direkt skogsbruket och träbranschen.

Vikten av EU:s närhetsprincip betonas

Uttalandet betonar starkt vikten av EU:s subsidiaritetsprincip, eller närhetsprincipen som den också kallas. De konkreta metoder som används inom ett hållbart skogsbruk bör anpassas till nationella, regionala och lokala förhållanden.

Befogenheterna att bestämma om skogspolitiken har inte överförts till EU-nivå, vilket innebär att ansvaret för att fatta beslut om skogarna ligger hos medlemsstaterna. I de skogslagar och skogsprogram som utarbetas nationellt ska EU:s riktlinjer beaktas. Allt beslutsfattande som rör skogarna följer subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen, vilka har fastställts i EU-fördragen. 

I uttalandet betonar ministrarna att skogsrelaterade åtgärder på EU-nivå bör inledas först när de frågor som berör dem har behandlats tillräckligt omfattande på nationell nivå.  Den EU-lagstiftning som påverkar skogarna bör inte omfatta mer än vad som är nödvändigt. Bestämmelser på EU-nivå bör begränsas till att endast omfatta sådant som är nödvändigt för att uppnå EU:s mål.    

I samband med besöket bekantade sig ministrarna också med Österrikes största mässa för skogsbruk, AustroFoma. Mässan ordnas vart fjärde år. 

Joint Statement of the Ministers responsible for Forestry of Austria, Finland, Slovenia, Sweden

Mer information: 

  • Tapio Luoma-aho, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 472 7040
  • Erno Järvinen, chef för skogs- och bioenergienheten, tfn 029 516 2150 
    E-post: fornamn.efternamn@gov.fi