Hoppa till innehåll
Media

Skogsrådet främjar mångstämmiga diskussioner om användningen av skogarna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2023 16.21 | Publicerad på svenska 15.6.2023 kl. 14.48
Nyhet

Skogsrådet sammanträdde för sista gången under sin mandatperiod den 14 juni och diskuterade skogssektorns framtid och bioekonomins allt starkare roll. Minister Antti Kurvinen tackade de sakkunniga i rådet för det arbete som de gjort för Finlands skogar.

Skogsrådet har varit ett viktigt diskussionsforum mellan den offentliga förvaltningen, intresseorganisationerna och den privata sektorn. Sakkunniga inom skogsbranschen har bistått jord- och skogsbruksministeriet i reformen av Nationella skogsstrategin 2035 och incitamentssystemet för skogsbruket. 

Rådet har under sin mandatperiod, som löper ut samtidigt med den pågående regeringsperioden, behandlat de klimat- och miljömål och den EU-reglering (till exempel målen för kolsänkor, förordningen om avskogningsfria produkter och förslaget till förordning om restaurering av natur) som påverkar användningen av Finlands skogar.

I den avslutande diskussionen betonades behovet av att utöver de ekologiska ramvillkoren beakta de sociala och ekonomiska konsekvenserna för att trygga en hållbar och rättvis utveckling. Skogsrådet framhöll att det som målen för en mångsidig skogsanvändning har gemensamt är en aktiv skötsel av skogarna. En aktiv skötsel krävs också för att trygga den biologiska mångfalden, till exempel genom bekämpning av skogsskador.

Ett av de viktigaste målen för skogssektorn är att höja mervärdet inom bioekonomin. Den nationella bioekonomistrategin har som mål att fördubbla mervärdet fram till 2035. För att uppnå målet krävs det en konkurrenskraftig miljö för investeringar i bioekonomi, nya verksamhetssätt och att det skapas ett större mervärde för ekosystemtjänster.

Rådet ansåg att det behövs mångstämmiga diskussioner om skogarna där många olika perspektiv lyfts fram. Ett av de viktigaste målen för den finländska vetenskapspanelen för skogsbioekonomi den här våren har varit att delta i den offentliga debatten. Panelens ordförande, Naturresursinstitutets forskningsdirektör Antti Asikainen, berättade för rådet hur forskningspanelen arbetar för att sammanställa  gemensamma vetenskapliga ståndpunkter till stöd för det politiska beslutsfattandet samt hur panelen för fram sina ståndpunkter i offentligheten. Forskningspanelen är också öppen med de olika åsikter som kan finnas om ståndpunkterna.

Minister Antti Kurvinen framförde ett varmt tack till rådet för dess arbete både under sitt eget ordförandeskap och under regeringsperioden överlag.

- Vi har diskuterat och fattat viktiga beslut. Även om vi har olika syn på skogspolitiken förenas vi av uppskattningen av och kärleken till skogarna. Vi har alla arbetat för Finlands skogars bästa.

Ett nytt skogsråd med sakkunniga inom sektorn inleder sitt arbete i september 2023.


Mer information: Erno Järvinen, avdelningschef, tfn 029 516 2150, erno.jarvinen@gov.fi.
 

Antti Kurvinen Skogar