Hoppa till innehåll
Media

Social villkorlighet blir en del av villkoren för EU:s jordbruksstöd från och med 2025

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2024 14.43
Pressmeddelande

Social villkorlighet är en ny dimension i villkoren för jordbruksstöd inom hela EU, och syftet med den är att få jordbrukare som är arbetsgivare att uppmärksamma arbetstagarnas arbetsförhållanden. Genomförandet av dessa ändringar i den nationella lagstiftningen har inletts, och jordbrukare kan förbereda sig på ikraftträdandet av den sociala villkorligheten genom att använda sig av rådgivningstjänsten.

Den sociala villkorligheten är en del av den helhet som EU:s gemensamma jordbrukspolitik utgör. Bakgrunden till den sociala villkorligheten är att Europaparlamentet vill öka jordbruksföretagarnas kännedom om lagstiftningen om arbetsavtal och arbetarskydd. Den sociala villkorligheten är förpliktigande och gäller vid alla jordbruksstöd som helt eller delvis finansieras av EU. I Finland träder den sociala villkorligheten i kraft den 1 januari 2025. 

Den sociala villkorligheten omfattar sådana bestämmelser om arbetsvillkor, arbetstagarnas hälsa och säkerhet samt säkerhet vid användning av arbetsredskap som redan nu är i kraft i både Finland och EU och som är bindande för alla arbetsgivare. Från och med den 1 januari 2025 kan underlåtenhet att uppfylla vissa krav i lagstiftningen om arbetsavtal och arbetarskydd medföra påföljder för jordbrukare i form av förlust av stöd. 

Ibruktagandet av den sociala villkorligheten innebär inte att några nya myndigheter kommer att börja utföra kontrollbesök hos jordbruksföretag, utan arbetarskyddsinspektioner kommer att genomföras på samma sätt som tidigare. Om arbetarskyddsmyndigheterna vid en inspektion konstaterar att en arbetsgivare har försummat sina skyldigheter påförs arbetsgivaren sanktioner, och från och med 1 januari 2025 rapporterar arbetarskyddsmyndigheten dessutom försummelserna till den myndighet som är utbetalande organ för jordbruksstöd.  

Beredningen av lagstiftningen har inletts och regeringens proposition kommer att lämnas till riksdagen hösten 2024. Beredningen av genomförandet pågår för tillfället, så detaljerna kring ämnet kommer ännu att preciseras närmare.
 
Jordbrukare som är arbetsgivare kan redan nu förbereda sig på ikraftträdandet av den sociala villkorligheten genom att utnyttja rådgivningstjänsten. På Livsmedelsverkets webbplats finns en lista på de aktörer som erbjuder rådgivning. Mer information om den sociala villkorligheten och kraven i EU-direktiven finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats
 
Mer information:
Tiia Liuhala, specialsakkunnig, tiia.liuhala@gov.fi, tfn 029 516 2183