Hoppa till innehåll
Media

Staten ersätter en del av översvämningsskadorna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.8.2004 12.12
Pressmeddelande -

Den rekordstora regnmängden har orsakat plötsliga sommaröversvämningar under förra och denna vecka på olika håll i landet. Översvämningsläget är exceptionellt för denna årstid. Översvämningar under vårens snösmältning samt översvämningar orsakade av isdammar är relativt vanliga och orsakar skador så gott som årligen. Därför finns förhandsberedskap för översvämningssituationer, översvämningsbekämpning och även ersättning av översvämningsskador.

Utgående från lagen om ersättning av skador orsakade av exceptionella översvämningar har ett årligt anslag på 841 000 € reserverats i statsbudgeten. Ersättning kan beviljas för högst 80 procent av den uppskattade skadan eller av kostnader för åtgärder som vidtagits för att hindra eller minska skadan. Möjligheten att få ersättning beror på skadornas totala omfattning och skadeobjekten. År 2003, då nederbördsmängden var exceptionellt liten, betalades bara 3 500 € i ersättning, medan de utbetalda ersättningarna exempelvis år 2000 uppgick till 1 200 000 €. Ersättning ansöks hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Staten kan ersätta skador som orsakats av översvämningar som är klart större än normalt eller som inträffar vid en exceptionell tidpunkt. En översvämning kananses vara exceptionell om översvämningar av sådan omfattning inträffar mera sällan än vart tjugonde år. Ersättning betalas för skador bland annat på byggnader, konstruktioner och lösöre. För trädgårdsväxter kan ersättning betalas för översvämningsskador på växande skörd om de faller utanför ersättningssystemet för skördeskador.

På lång sikt kan översvämningsskador bäst undvikas genom ändamålsenlig planering av markanvändningen. I vissa fall kunde översvämningsskador på byggnader klart minskas om fastigheterna på översvämningsområden hade färdiga planer för att skydda byggnaderna och tillfälliga skyddskonstruktioner fanns tillgängliga. Största delen av de nu inträffade översvämningarna var dock så plötsliga och oväntade att möjligheterna att använda tillfälliga skyddskonstruktioner var minimala. Vid akuta lägen sker bekämpningen av översvämningar som ett samarbete mellan den regionala miljöcentralen, räddningsmyndigheterna och lokala aktörer.Närmare information lämnas av:

Vattenråd Jaakko Sierla, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 3349, (040) 751 8417

Överinspektör Aune Kurki, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52 379

>> Ersättning av översvämningsskador