Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om 2009 års nationella jordbruksstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2009 14.30
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag stödgrunderna och nivåerna på enhetsstöden för det nationella stödet till Södra Finland, det nordliga stödet, miljöstödets nationella tilläggsdel, kompensationsbidragets nationella tilläggsdel, det nationella stödet för potatisproduktion och det nationella stödet för sockerbeta. Staten och producentorganisationerna nådde enighet om stödlösningen bortsett från stödet för svin- och fjäderfäskötseln. Förhandlingarna om detta stöd fortsätter.

I Södra Finland utbetalas stöden för husdjursskötsel i form av nationella stöd till södra Finland (stödregionerna A och B) och i Mellersta och Norra Finland i form av nordliga stöd (stödregion C). Södra Finlands nationella stöd utbetalas enligt fullmakten i kommissionens beslut. I anslutning till 141-stödlösningen omvandlades en del av Södra Finlands stöd för husdjursskötsel till hektarstöd för husdjurslägenhet. Stödnivån är densamma som år 2008. Systemet med nordligt stöd revideras etappvis från och med år 2009. I år gäller ändringarna systemen med stöd för svin- och fjäderfäskötseln och mjölk. Besluten om dessa tas senare.

Nivåerna på enhetsstöden ligger i regel på samma nivå som i fjol. Djurenhetsstödet för dikor höjs med 10 euro inom region AB och med fem euro inom region C. Stödet för hästar sänks med 30 euro/djurenhet. Produktionsstödet för mjölk beräknas sjunka med 0,1 cent per liter inom region AB. Inom området för nordligt stöd sjunker stödet med 0,3 cent per liter men stödanslaget ligger på 2008 års nivå. Från 1.1.2009 kan man inom region AB betala produktionsstöd för mjölk för hela den producerade mjölkkvantiteten. Tidigare bestämdes stödet utifrån gårdsspecifika mjölkkvoter.

Om det stödsystem för mjölk som man från 1.4.2009 kommer att tillämpa inom området för nordligt stöd tas beslut efter kommissionens beslut om stödet. På samma sätt som tidigare utbetalas stödet för mjölk i två poster. Efter att produktionskvantiteterna och efterfrågan på stöd är klara kan man på våren 2010 utbetala ett ytterligare stöd som beräknas uppgå till 0,3 cent per liter.

Systemet med kompensationsbidragets tilläggsdel fortsätter i huvudsak på samma sätt som i fjol. De gårdar inom region AB som i år har en gällande miljöstödsförbindelse från programperioden 2000-2006 kan få miljöstödets tilläggsdel.

Det nordliga hektarstödet, det allmänna hektarstödet och stödet till unga jordbrukare samt hektarstödet för husdjursgårdar och stödet för specialväxter som betalas i form av nationellt stöd till Södra Finland inom region AB (stärkelsepotatis och frilandsgrönsaker) ändras inte.

När det gäller långvarig odling över sju månader sjunker stödet för växthusproduktion inom alla områden med 0,1 euro/m2 medan stödet för kortvarig odling, dvs. 2-7 månader, ändras inte.

Det nationella stödet för potatisproduktion kan i hela landet uppgå till högst 303 euro per hektar. Stödet höjs med 118 euro per hektar om odlaren ingått ett skiftligt odlingsavtal om marknadsföringen av den potatis som han odlar på odlingsarealen. I de produktionsområden där man odlar högkvalitativ utsädespotatis utbetalas ett höjt stöd. Stödet för sockerbeta, som bestäms enligt produktionsarealen, uppgår till högst 350 euro per hektar.

Enligt uppskattningarna kommer ca 9 000 gårdar att få Södra Finlands nationella stöd och närmare 35 000 gårdar nordligt stöd. Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel utbetalas till nästa alla gårdar som idkar åkerodling. Det beräknas att antalet gårdar som kommer att få stöd för potatisproduktion är 1 900

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn 09-160 52657, 040 733 6225

Statsrådets förordningar om det nationella stödet till Södra Finland, det nordliga stödet, miljöstödets nationella tilläggsdel, kompensationsbidragets nationella tilläggsdel, det nationella stödet för potatisproduktion och det nationella stödet för sockerbeta 2009 kan läsas på adressen www.mmm.fi

Sirkka-Liisa Anttila