Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om ansökan om och verkställigheten av vissa ersättningar till jordbruket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 15.59 | Publicerad på svenska 9.2.2023 kl. 17.34
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade på torsdagen två förordningar som hänför sig till genomförandet av den nya perioden av den gemensamma jordbrukspolitiken. Genom den första förordningen regleras bland annat möjligheten att ingå nya miljöförbindelser och miljöavtal. Den andra förordningen gäller verkställigheten av arealbaserade stöd.

Statsrådet utfärdade en förordning som gäller ansökan, förbindelser och avtal om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2023. När den nya stödperioden inleds kan alla ersättningar som medfinansieras av EU sökas under den huvudsakliga ansökningsomgången under våren.

En miljöförbindelse kan ingås av en aktiv jordbrukare för åkerareal som är stödberättigande. Förbindelsen gäller i fem år och ska omfatta minst 5 hektar (vid odling av trädgårdsväxter minst 1 hektar).

Miljöavtal kan ingås för arealer som inte betraktas som åker. De som ansöker om stöd kan ingå alla de miljöavtal som nämns i lagen om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden: skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet, skötsel av våtmarker, upprätthållande av en ursprungssort och uppfödning av lantrasdjur.

Ersättning för icke-produktiva investeringar beviljas 2023 för nya våtmarksinvesteringar.

Genom förordningen föreskrivs det också om villkoren för hur åkerareal som tidigare inte har berättigat till ersättning kan bli ersättningsberättigande i de ovannämnda stödsystemen. I regel är arealer som var ersättningsberättigande 2022 också ersättningsberättigande i år. Till ersättning berättigar under vissa villkor dessutom arealer som är föremål för ägoreglering, arealer som har överförts från ett annat skifte antingen på samma gård eller från en annan gård inom samma närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde samt vissa tilläggsarealer som förbättrar ett skiftes form och odlingsbarhet.

Satellitövervakning börjar användas vid verkställigheten av arealbaserade stöd som finansieras av EU

Statsrådet fastställde gemensamma grunder för flera arealbaserade stödsystem för jordbruket i enlighet med Finlands godkända strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs. CAP-plan. Förordningen gäller arealbaserade direktstöd som helt finansieras av EU och arealbaserade ersättningar som delvis finansieras av EU (miljöersättningar, kompensationsersättning och ersättning för ekologisk odling) samt avtal om bevarande av genetiska resurser och upprätthållande av ursprungssorter som medfinansieras av EU.

Enligt de nya riktlinjerna i EU:s jordbrukspolitik ska medlemsländerna införa obligatorisk arealövervakning med hjälp av satellitdata och geotaggade fotografier för att säkerställa riktigheten i rapporteringen om output och resultat. Vid satellitövervakningen används automatiska processer baserade på data från de Sentinel-satelliter som ingår i EU:s Copernicusprogram. Genom satellitövervakningen bedömer man om vissa regler har följts i samband med den gemensamma jordbrukspolitiken.

Satellitövervakningen möjliggör en övergång till ett mer rådgivande och vägledande tillvägagångssätt vid tillsynen i stället för det tidigare tillvägagångssättet som byggde mer på avskräckningsmedel och påföljder. Systemet innebär möjligheter att ge varningar och uppmaningar att avhjälpa brister. Oavsiktliga fel minskar, eftersom ansökningarna inom vissa tidsfrister kan ändras så att de motsvarar skiftenas faktiska areal. Jordbrukarna har nu alltså bättre möjligheter att korrigera sina stödansökningar innan de slutligt behandlas.

EU-förordningar som gäller genomförandet
Den horisontella förordningen
Förordningen om ansökningssystem
Förordningen om kvalitetsbedömning

Läs mer:
Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande: En reformerad jordbrukspolitik börjar genomföras 2023
Livsmedelsverkets anvisningar om hur man ansöker om stöd
Statsrådets beslut som gäller jord- och skogsbruksministeriet

Ytterligare information:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2356 (förordningen om ansökan om vissa ersättningar)
Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2352 (förordningen om verkställighet av arealbaserade stöd)
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2248
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(snabel-a)gov.fi

CAP27 EU och internationella frågor Mat och jordbruk