Hoppa till innehåll
Media

Statusen för laxbeståndet i Tana älv är dålig – det föreslås nya begränsningar i laxfisket och lättnader i fråga om andra fiskar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2022 12.01 | Publicerad på svenska 9.3.2022 kl. 14.18
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

Vid de förhandlingar som Finland och Norge fört om begränsningarna för fisket i Tana älv under den kommande fiskeperioden 2022 har det utarbetats ett utkast till fiskebestämmelser för nästa sommar, och utlåtanden om bestämmelserna har begärts. Statusen för laxbestånden i Tana älv är fortfarande dålig och utgångspunkterna för laxfisket ser till och med något sämre ut än för ett år sedan.

Avsikten är emellertid att tillåta obetydligt laxfiske för att det ska vara lättare att upprätthålla laxfiskekulturen i Tana älv i en besvärlig situation. Ministerierna har bedömt att det fullständiga förbudet mot laxfiske inte kan förlängas av sociala och kulturella skäl. Det föreslås emellertid att laxfiske ska vara tillåtet endast i mycket begränsad omfattning genom traditionella fångstredskap. De tillåtna fångstdatumen infaller i slutet av fiskeperioden, då det mest fångas små laxar för ett havsår. Samtidigt föreslås att möjligheterna att fånga andra fiskar utökas.

Baserat på uppföljningen av laxbestånden i Tana älv har beståndens status bedömts vara så dålig att den mängd lax som återvänder från havet till älven inte uppfyller utgångspunkterna för hållbart fiske ens innan en enda lax har hunnit fångas. På grund av de förändringar som skett i förhållandena i norra Atlanten har laxbeståndens återhämtning inte framskridit som väntat genom de nuvarande fiskebestämmelserna. Det behövs kraftiga begränsningar eftersom laxbestånden skulle minska för mycket och deras återhämtning skulle äventyras om fiske tilläts i enlighet med de nuvarande fiskebestämmelserna. Det totaltförbudet mot laxfiske i Tana älv 2021 har haft stora negativa konsekvenser för det lokala samhället och för upprätthållandet av kunskaperna om traditionerna i anslutning till laxen.

Av ovan nämnda skäl föreslås att laxfiske ska tillåtas under fiskeperioden 2022 med traditionella fångstredskap som används i Tana älv, en damm i fyra dagar och laxnät två dagar. Fångstdatumen är valda för att det sannolikt ska vara laxar som levt ett år i havet som fångas och stora laxar som är viktigare med tanke på beståndets återhämtning kan bevaras. Frifiske efter lax föreslås inte alls vara tillåtet.

Syftet är att lindra konsekvenserna av begränsningarna i laxfisket genom att utöka möjligheterna att fånga andra fiskar än lax. Turister kan få ett tillstånd som ger rätt att fiska med ett enhandsflugspö av högst klass 6.

De fiskare som bor på orten kan bedriva fiske med spö från strand och båt, där bland annat antalet krokar på betet har begränsats. Därtill är det tillåtet att fiska havsöring i Tana älv. Vid Tana älvs viktigaste forsplatser, Yläkönkää och Alakönkää, inrättas ett fredningsområde för allt spöfiske i syfte att minska bifångsterna. Bevarandet av laxen är viktigt i den nuvarande situationen och jord- och skogsbruksministeriet vill påminna fiskare om det ansvar de själva har i fråga om att undvika att laxar blir bifångst.

Ändringarna enligt resultatet av förhandlingarna är på remiss fram till den 28 mars 2022. Avsikten är att protokollet om ändringarna undertecknas i slutet av mars, så att de uppdaterade fiskebestämmelserna för Tana älv ska kunna träda i kraft i början av april. Även förordningen om fiskebegränsningar i Tana älvs sidoälvar kommer att ändras på motsvarande sätt.

Mer information:

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 02951 62051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62152, tapio.hakaste(at)gov.fi