Hoppa till innehåll
Media

Strategin och åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen 2007-2013 har godkänts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2007 13.07
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag strategin och åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen för åren 2007–2013. Strategin presenterar de nationella riktlinjerna för främjandet av fiskerinäringens verksamhetsbetingelser. I åtgärdsprogrammet redogörs för de stödåtgärder som skall vidtas i enlighet med Europeiska fiskerifonden (EFF) och för finansieringen av dessa. Åtgärdsprogrammet godkänns slutgiltigt av kommissionen.

Det viktigaste målet med strategin och åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen är att förbättra fiskerinäringens lönsamhet och konkurrenskraft i enlighet med principerna för hållbart utnyttjande av fiskresurserna.

Detta mål kan enligt strategin uppnås bara genom att man stärker det interna och externa samarbetet i branschen, utvecklar produktionen och företagskompetensen samt orienterar verksamheten mer efter marknadens och konsumenternas behov. Därtill bör innovationer, ett hållbart och mångsidigt utnyttjande av naturresurserna samt det samhälleliga ansvaret främjas i branschen.

Ur åtgärdsprogrammet kan man bevilja stöd för investeringar inom havsfiske, vattenbruk, insjöfiske, fiskförädling och partihandel med fisk, utvecklingsprojekt inom branschen, infrastrukturinvesteringar samt främjande av det regionala samarbetet. Den totala offentliga finansieringen för programmet i Finland uppgår till cirka 92 miljoner euro under åren 2007–2013. Därtill uppskattas programmet få privat finansiering för sammanlagt cirka 70 miljoner euro.

Med hjälp av åtgärderna i strategin och åtgärdsprogrammet strävar man efter att hitta lösningar på praktiska frågor inom branschen. Centrala frågor med tanke på primärproduktionens framtid är skador orsakade av sälar, verksamhetens lönsamhet samt hur företagsverksamhet skall kunna utvidgas till vattenområdena. Ur förädlingens och handelns synvinkel är det av största vikt att säkerställa tillgången till fiskråvara. För hela branschens del är det viktigt att utveckla infrastrukturen och logistiken.

Strategin och åtgärdsprogrammet har beretts och uppföljs i framtiden under ledning av jord- och skogsbruksministeriet i nära samarbete med företagarna, organisationerna, forskningen och förvaltningen inom branschen. Strävan är att på så vis hitta dels de ämnesområden som inverkar mest på den framtida utvecklingen inom branschen, dels de bästa metoderna för att föra näringsgrenen framåt. Ålands landskapsregering bereder och godkänner de delar av strategin och åtgärdsprogrammet som berör Åland.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet ger:
Överinspektör Risto Lampinen, tfn (09) 160 52904, 040 517 4088