Hoppa till innehåll
Media

Utkastet till förordning om fångst av mårdhundar och andra främmande djurarter på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2019 9.28 | Publicerad på svenska 30.1.2019 kl. 15.20
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt ut på remiss ett utkast till statsrådets förordning med bestämmelser om jakt på fåglar och däggdjur som hör till invasiva främmande arter. Bestämmelserna tillämpas bland annat på mårdhund och mink. Remisstiden löper ut den 6 mars 2019.

Riksdagen behandlar som bäst en regeringsproposition (RP 286/2018 rd), enligt vilken mårdhund, mink, bisamråtta, sumpbäver och tvättbjörn tas bort från jaktlagens förteckning över vilt. De ska inte heller omfattas av bestämmelserna om fångstbegränsningar. Förordningsutkastet innehåller närmare bestämmelser om redskap och metoder för att fånga främmande fåglar och däggdjur.

Syftet med bestämmelserna är att se till att främmande djurarter bekämpas effektivt utan att orsaka djuren onödigt lidande. 

Fångstredskapen och -metoderna i stort sett oförändrade

För att fånga mårdhundar och andra nya främmande djurarter används i regel samma redskap som tidigare trots att arterna inte längre hör till viltarter. Att använda gift eller elektroniska anordningar är fortfarande förbjudet. Mårdhundar och tvättbjörnar får inte heller i fortsättningen fångas med saxar, men minkar och bisamråttor får även framöver fångas med omedelbart dödande saxar. Även sumpbävrar får fångas med omedelbart dödande saxar under vatten.

För att jaga främmande djurarter får det enligt förordningsutkastet också användas vissa nya redskap, det vill säga till exempel siktanordningar för nattskytte, artificiella ljuskällor samt anordningar som ger ifrån sig ljud.

Ett ytterligare syfte med bestämmelserna är att se till att de skjutvapen som man använder för att döda skadliga främmande fågel- och däggdjursarter är tillräckligt effektiva med tanke på djurets storlek.

Mårdhundar eller andra främmande djurarter får skjutas i fångstfällan utan tillstånd för skjutning av ägare eller innehavare till en byggnad som ligger på närmare avstånd än 150 meter. Annars är man tvungen att transportera djur som ska avlivas genom skjutning även långa sträckor, vilket orsakar onödigt lidande hos djuren.

Ytterligare information:

Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 029 516 2456
Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 029 516 2055
fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Främmande invasiva arter