Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Försäljningen av fisketillstånd för Tana älv börjar den 10 april - små ändringar i fiskestadgan

Jord- och skogsbruksministeriet
5.4.2019 14.53 | Publicerad på svenska 9.4.2019 kl. 15.53
Pressmeddelande
Foto: Merja Lipponen

Statsrådet utfärdade den 4 april 2019 en förordning om ändringarna i fiskestadgan för Tana älv och jord- och skogsbruksministeriet en förordning om priserna för turismfisketillstånd för Tana älv. Båda förordningarna träder i kraft så att försäljningen av tillstånd kan inledas onsdagen den 10 april enligt planerna.

Fisketillstånden för Tana älv har delats jämnt mellan Finland och Norge. Tillstånd som gäller i Finland får köpas på samma sätt som tidigare på Lapplands NTM-centrals näthandel (www.tenonkalaluvat.fi) och tillstånd som är giltiga i Norge på den norska näthandeln. Information om fisket finns också att få på NTM-centralens webbplats.

Priserna i stort sett oförändrade

Priserna på turismfisketillstånden för Tana älv bygger på förslag från Tana älvs delägarlag. I förslagen har beaktats antalet sålda tillstånd under den förra fiskesäsongen. Priserna ligger ungefär på samma nivå som tidigare.

Priserna på tillstånd för fiske från båt i området för Nuorgams delägarlag är under vissa veckor högre än i fjol. I området för Utsjoki kyrkbys delägarlag är alla tillstånd fem euro dyrare än tidigare. I slutet av fiskesäsongen sjunker priserna på tillstånd för fiske från strand i området för Outakoski delägarlag i övre delen av Tana älv.    

Små ändringar i fiskestadgan

Finland och Norge avtalade den 29 mars 2019 om protokollet om ändring av fiskestadgan för Tana älv.  I förhandlingarna deltog utöver företrädare för ministerierna och fiskeriförvaltningen fiskerättsinnehavare från båda länderna.  Om ändringarna förhandlades också med Sametinget. 

De ändringar som görs i fiskestadgan är obetydliga och av teknisk karaktär eftersom arbetet med att återställa laxbestånden i övre delen av Tana älvs vattendrag måste pågå i flera år ännu för att de ska nå en hållbar nivå. Av denna orsak kunde parterna inte göra sådana ändringar i fiskestadgan som avsevärt skulle öka fisketrycket på lax. 

Ändringarna i fiskestadgan under fiskesäsongen 2019:

  • Det är möjligt att i samband med ett turismfisketillstånd inlösa ett barntillstånd. Antalet barn som fiskar med ett barntillstånd är inte begränsat. Barnens fångster rapporteras samtidigt med tillståndsinnehavarens fångst. 
  • Fiskeförbudsområdena vid älvmynningarna har fastställts per biflöde med beaktande av biflödenas särdrag. Vid flera av biflödena når skyddsområdet till mitten av Tana älvs huvudfåra, men vissa älvmynningar är skyddade över hela älven. Närmare information om förbudsområdenas gränser framgår av det bifogade protokollet. 
  • Den områdesvisa fördelningen av Norges tillstånd för fiske från strand har ändrats så att det finns flera tillstånd än tidigare för fiske från strand på motsatta sidan av områdena för Utsjoki kyrkby, Vetsikko och Nuorgam. Tillstånden för fiske på den norska sidan kan köpas i Norges tillståndsbutik.
  • Tiden för fiske med nät efter andra fiskarter än lax förlängdes med fem dagar, det vill säga fram till den 15 juni.
  • Även i bestämmelserna om nätredskapens material och tidsfristerna för fångstrapporter i fråga om fisketillstånd för ortsbor gjordes smärre ändringar. 
  • På samma sätt som i fjol ska roddare också ha ett fisketillstånd. 

                                                                                                                                             

Protokoll om ändringarna i fiskestadgan för Tana älv 29.3.2019 (på norska)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 4.4.2019

Ytterligare information:

Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2152, [email protected]

Fiskar Fiskebegränsningar Fiskekvoter Fritidsfiske Laxens år