Hoppa till innehåll
Media

Beredskapen för skogsbränder effektiviseras

inrikesministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2019 8.00 | Publicerad på svenska 28.3.2019 kl. 14.39
Pressmeddelande

Viktigaste vid bekämpningen av skogsbränder, såväl då bränder förebyggs som då de släcks, är ett smidigt samarbete mellan olika myndigheter och aktörer. Räddningsmyndigheterna, företrädare för Meteorologiska institutet och aktörer verksamma inom skogsbruket samlas idag på inbjudan av Finlands Brandbefälsförbund vid ett gemensamt seminarium för att diskutera erfarenheterna från de senaste årens skogsbränder och beredskapen inför nya bränder.

I juli i fjol inträffade en för Finland sett omfattande skogsbrand i Pyhäranta där skadorna skulle ha kunnat bli mycket större utan snabb och effektiv insats från räddningsverken, regionala myndigheter och deras samarbetsnätverk. I Finland hindrar många på förhand planerade åtgärder spridningen av bränder och räddningsutrustningen hinner ofta snabbt till platsen genom att utnyttja det täta nätverket av skogsbilvägar. Hos oss upptäcks också bränderna i allmänhet snabbt tack vare satellituppföljning och spaningsflygningar.

Klimatförändringen ökar dock risken för omfattande skogsbränder och därför satsar man på att förebygga och bekämpa skogsbränder både på lokal, regional och nationell nivå. Finlands skogscentral håller till exempel på och utvecklar kartor för bekämpning av skogsbränder som ska hjälpa räddningsmyndigheterna. Kartorna bygger på öppen skoglig information, tredimensionell (laserskannings)data som uppmätts med laserstrålar och på skogsdata. Kartorna visar var bränder med största sannolikhet uppstår och hur de riskerar att spridas i terrängen. Även skogsbilvägar och vattendrag som är viktiga för släckvattnet syns på kartorna.

En god skötsel av skogarna är en väsentlig del av hanteringen av brandrisker

Välskötta skogar med stor mångfald klarar bättre den påfrestning som klimatförändringarna orsakar. I den under ledning av jord- och skogsbruksministeriet nyligen uppdaterade nationella skogsstrategin betonas därför mer än tidigare utvecklingen av skogsvårdsmetoder som är hållbara för klimatet.

Meteorologiska institutet bedömer regelbundet brandrisken i skogsterräng med ett index för skogsbrand som baserar sig på väderobservationer och en beräkningsmodell och utfärdar vid behov varning för skogs- och gräsbrand. Inrikesministeriet och räddningsväsendet förbjuder vid behov uppgörande av öppen eld och informerar om hur man ska handla rätt då det råder varning för skogsbrand. Om en skogsbrand trots allt inträffar försöker räddningsverken släcka den snabbt, vid behov i samarbete med Skogscentralens beredskapsgrupper, avtalsbrandkårer, andra myndigheter och frivilliga.

Även det internationella samarbetet som gäller skogsbränder har ökat. Skogsbrandfrågor behandlas både i de nordiska länderna, Europeiska unionen och även mer omfattande på internationella samarbetsforum. De nordiska jord- och skogsbruksministrarna avtalade i fjol höstas om att intensifiera det samnordiska samarbetet för att minska problem som orsakas av torka och skogsbränder. Som resultat av detta arbete håller man på att färdigställa en rapport som beskriver skogsbrandsläget och sättet att hantera bränder i olika länder.

Ytterligare information:

• Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 162, fornamn.efternamn@mmm.fi
• Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 424, fornamn.efternamn@intermin.fi
• Finlands skogscentral (särskilt kartor för bekämpning av skogsbränder): Leena Leskinen, näringschef, tfn 0294 325 051, 050 308 4696, fornamn.efternamn@metsakeskus.fi