Blogg

Blogg

Ny version av Finlands bioekonomistrategi

Liisa Saarenmaa Publiceringsdatum 31.8.2020 11.55 Blogg JSM

Arbetet med att uppdatera Finlands nationella bioekonomistrategi har inletts. Den gällande strategin antogs 2014 som ett led i statsrådets principbeslut Tillväxten inom spetsområden.

Även uppdateringen siktar till att skapa hållbar tillväxt genom att bidra till gröna investeringar, utveckla bioekonomin i regionerna och slå vakt om den ekologiska hållbarheten. Prioriteringarna är desamma som i EU:s uppdaterade bioekonomistrategi 2018. Rådets slutsatser om strategin bereddes under Finlands ordförandeskap i fjol. Medlemsstaterna uppmanades bland annat att utarbeta eller uppdatera de nationella bioekonomistrategierna. Kommissionen har lovat att ge medlemsländerna stöd vid behov.

Ett av målen med den gällande bioekonomistrategin har varit att göra Finland till föregångare inom bioekonomin.

Detta sätter ribban högt också i uppdateringsarbetet. De strategiska prioriteringarna i den gällande strategin – en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för bioekonomin, ny bioekonomisk affärsverksamhet, en stark kunskapsbas för bioekonomin och biomassornas användbarhet och hållbarhet – ska även ingå i den uppdaterade strategin, men åtgärderna kommer att vara mycket annorlunda eftersom bioekonomin i sig har utvecklats och världen har förändrats kraftigt sedan 2014.

Enligt statsrådets arbetsfördelning har arbets- och näringsministeriet ansvaret för bioekonomin, men den gällande strategin har genomförts i nära samarbete mellan det, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet. Även kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet deltar i uppdateringen.

Att uppdatera bioekonomistrategin kräver en omfattande förhandsberedning. Detta i syfte att utreda bland annat förändringarna i omvärlden, regionernas starka sidor inom bioekonomin samt prioriteringarna och de ansvariga aktörerna i andra länders bioekonomistrategier. Vidare utarbetar man scenarier som hjälper att välja vilka åtgärder som behövs. Under våren har bioekonomins betydelse som ett stimulerande element i det finländska samhället lyfts fram.

Regionerna är av stor betydelse inom bioekonomin eftersom biomassorna fås från skogar, åkrar och vattendrag och också bearbetas åtminstone i någon mån nära biomassareserverna.

De viktigaste utmaningarna i uppdateringen av Finlands bioekonomistrategi är att rikta åtgärderna så att förädlingsvärdet av biobaserade produkter och tjänster ökar. Samhällets satsningar behövs för att säkerställa kompetensen, stärka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten, främja investeringar och förbättra infrastrukturen för trafik och datakommunikation. Åtgärderna måste också bidra till social och regional rättvisa. Uppdateringen bli klar före utgången av 2021.

Skribenten är biträdande avdelningschef för avdelningen för naturtillgångar vid jord- och skogsbruksministeriet.

Bioekonomi JSM Liisa Saarenmaa

Kommentera

Ange din kommentar här.