Blogg

Blogg

Vi ska se till att matproduktionen fortsätter normalt

Jaana Husu-Kallio Jari Leppä Publiceringsdatum 18.3.2020 15.55 Blogg JSM

Det förslag till förordning om att införa beredskapslagen som regeringen överlämnat till riksdagen rör inte direkt jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Vår substanslagstiftning är rätt täckande och den möjliggör också förvaltningsområdets verksamhet under undantagsförhållanden. De befogenheter som lagstiftningen ger för att utrota djur- och växtsjukdomar tillåter effektiva åtgärder under alla förhållanden. För att trygga livsmedelssäkerheten ger lagstiftningen också myndigheterna befogenhet att genomföra åtgärder som gäller bland annat att dra tillbaka produkter från marknaden, stänga anläggningar och att förbjuda försäljning av produkter.

Syftet med att tillämpa beredskapslagen är att skydda människornas hälsa vid pandemier. Således rör den också jord- och skogsbruksministeriets mångsidiga arbetsfält. Med tanke på försörjningsberedskapen ligger livsmedelsproduktionen i centrum. Därför är det självklart att livsmedelsförsörjningen, det vill säga allt från primärproduktion och butiker till olika mattjänster, hör till de kritiska funktionerna. Vi måste göra allt vi kan för att arbetet i hela livsmedelskedjan ska fortsätta. Därför ordnar man vid behov förskoleundervisning och närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen för barn till mammor och pappor som arbetar i dessa branscher.

Det är fråga om till exempel mjölkproducenter, fiskare, arbetstagare inom livsmedelsindustrin och förare av distributionsbilar. Till samma kritiska uppgifter hör också veterinärtjänsterna samt det övriga kommunala och regionala miljö- och hälsoskyddet samt Livsmedelsverkets laboratorieverksamhet. Så här på våren är också åtgärderna inom översvämningsskyddet viktiga. Utöver livsmedelsförsörjningen är det självklart att vattentjänsterna också ska fungera i alla situationer. Att vattenverken fungerar utan störningar är beroende av yrkeskunnig personal.

Vi är väl medvetna om att såväl många gårdar som andra primärproduktionsföretag behöver utomstående arbetskraft. På många orter har det varit svårt att få inhemsk arbetskraft och många har valt att rekrytera utländska arbetstagare. I dagens läge är den ökade oron över bristen på arbetstagare förståelig. Vi utreder tillsammans med de övriga ministerierna möjligheterna att säkra tillgången på dessa arbetstagare. Samtidigt beaktar vi de risker och begränsningar som coronaviruset medför. Djuren ska skötas varje dag och arbetet under den kommande skördeperioden ska kunna skötas även i år.

Under de senaste dagarna har det varit särskilt trevligt att få många budskap från finländska gårdar där det vardagliga arbetet fortsätter. På våren brukar det födas många nya kalvar, lamm, killingar och föl. Vissa av dem är kommande hundratonnare eller elittravare till ägarnas, konsumenternas och fritidsentusiasternas glädje. Det är viktigt att vi fortsätter leva det goda vardagslivet och på så sätt ser till att den inhemska maten inte tar slut. Vi här på ministeriet och inom hela förvaltningsområdet gör vårt bästa för att vardagen ska vara så bra som möjligt för alla.

Konsumenterna kan tryggt köpa sina livsmedel på samma sätt som tidigare, dock så att de håller ett så kallat säkerhetsavstånd till andra kunder. Detta gäller dagligvarubutikernas kunder samt Reko-ringar och annan direktförsäljning.
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Kanslichef Jaana Husu-Kallio

Kommentera

Ange din kommentar här.