Central lagstiftnig - foder


Syftet med foderlagen är att trygga kvaliteten på animaliska livsmedel och främja användningen av trygga foder av god kvalitet samt att se till att ändamålsenliga uppgifter om foder lämnas. Ifoderlagen bestäms endast om huvuddragen i foderlagstiftningen. Detaljerade bestämmelser om foder har med stöd av foderlagen utfärdats genom jord- och skogsbruksministeriets foderförordningar, av vilka några baserar sig på EU-direktiv. 

Inhemsk foderlagstiftning

Foderlagen 86/2008

  • Lag om ändring av foderlagen 34/2011
  • Lag om ändring av foderlagen 502/2014
  • Lag om ändring av foderlagen 565/2014
  • Lag om ändring av foderlagen 978/2015

JSMf 548/2012 om bedrivande av verksamhet inom foderbranchen

JSMf 960/2014 om ändring av förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbransche

SRf 152/2015 om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen

JSMf om genomförande av offentlig kontroll av foder 11/09 

JSMf 20/14 om upphävande av förordning on fodertillsatser


EU-kommissionens sidor med länkar till EU-register för fodertillsatser

Läkemedelsfoder JSMf 10/VLA/2008

JSMf 4/11 om fodermedel för särskilda näringsbehov

  • Ändringar i bilagan finns nedan under titeln 'Utsläppande på marknaden och användning av foder'.


EU:s foderlagstiftning

Endast är dokumenten som har publicerads i Europeiska Unionens officiella tidning giltiga och har rättslig verkan.

Utsläppande på marknaden och användning av foder

- Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG

- Kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 1017/2017 av den 15 juni 2017 om ändring av föfordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 454/2010 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 vad gäller märkningsbestämmelser för foder

- Kommissionens förordning (EU) nr 568/2010 av den 29 juni 2010 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 vad gäller förbud mot utsläppande på marknaden eller användning som djurfoder av proteinprodukter som erhållits från Candida-jästsvampar som odlats på n-alkaner (Text av betydelse för EES) 

- Kommissionens förordning (EU) nr 939/2010 av den 20 oktober 2010 om ändring av bilaga IV till förordning (EG) nr 767/2009 rörande tillåtna toleranser för märkning av foderråvaror eller foderblandningar som det hänvisas till i artikel 11.5 

- Kommissionens förordning (EU) nr 1070/2010 av den 22 november 2010 om ändring av direktiv 2008/38/EG genom att i förteckningen över avsedda användningsområden lägga till understödjande av ämnesomsättningen i lederna vid artros hos hundar och katter som ett särskilt näringsbehov (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 5/2014 av den 6 januari 2014 om ändring av direktiv 2008/38/EG om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 1123/2014 av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2008/38/EG om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov (Text av betydelse för EES)

Foderhygien 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EG) nr 141/2007 av den 14 februari 2007 om krav på godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av foderföretagsanläggningar som tillverkar eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika (Text av betydelse för EES).

- Kommissionens förordning (EU) nr 225/2012 av den 15 mars 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller godkännande av anläggningar som släpper ut produkter framställda av vegetabiliska oljor och blandade fetter på marknaden för användning i foder och vad gäller de särskilda krav på produktion, lagring och transport av oljor, fetter och produkter framställda därav samt på kontroll av dioxin i dessa

- Komissionens Förordning (EU) 2015/1905 av den 22 oktober 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i oljor, fetter och produkter framställda därav (Text av betydelse för EES)

Fodertillsatser 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (Text av betydelse för EES)Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser

- Kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 av den 4 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende skyldigheter och arbetsuppgifter för gemenskapens referenslaboratorium i samband med ansökningar om godkännande av fodertillsatser (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser

- Kommissionens förordning (EU) nr 892/2010 av den 8 oktober 2010 om vissa produkters status som fodertillsatser som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 451/2012 av den 29 maj 2012 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 230/2013 av den 14 mars 2013 om tillbakadragande av vissa fodertillsatser tillhörande gruppen aromämnen och smakförhöjande ämnen från marknaden (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) 2015/327 av den 2 mars 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller krav för utsläppande på marknaden och användningsvillkor för tillsatser som innehåller preparat (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 1145/2017 av den 8 juni 2017 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG och 82/471/EEG och om upphävande av de obsoleta bestämmelserna om godkännande av dessa fodertillsatser (Text av betydelse för EES)

Kontroll och import

- Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

- Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 771/2017 av den 3 maj 2017 om ändring av förordning (EG) nr 152/2009 vad gäller metoderna för bestämning av halter av dioxiner och polyklorerade bifenyler ( Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 691/2013 av den 19 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 152/2009 vad gäller provtagnings- och analysmetoder (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 av den 24 juni 2011 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller förekomst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla

- Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (Text av betydelse för EES)

- Bilagan till (EC) nr 669/2009 ändras 3-4 gånger per år. Kontrollera gällande version från EUR-lex.

Främmande ämnen och produkter i foder 

- Kommissionens förordning (EU) nr 574/2011 av den 16 juni 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för nitrit, melamin, Ambrosia spp. och för korskontamination av vissa koccidiostatika eller histomonostatika samt om konsolidering av bilagorna I och II till det direktivet

- Kommissionens förordning (EU) nr 744/2012 av den 16 augusti 2012 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, fluor, bly, kvicksilver, endosulfan, dioxiner, Ambrosia spp., diklazuril och lasalocid-A-natrium och åtgärdsgränser för dioxiner (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 107/2013 av den 5 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för melamin i konserverat sällskapsdjursfoder Text av betydelse för EES

- Kommissionens förordning (EU) nr 1275/2013 av den 6 december 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, kadmium, bly, nitrit, flyktig senapsolja och skadliga botaniska orenheter (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) 2015/786 av den 19 maj 2015 om fastställande av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på produkter avsedda för djurfoder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (Text av betydelse för EES)

Genetiskt modifierade foder

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Text av betydelse för EES)

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG

- Kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer

- Kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 av den 6 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter och oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det gjorts en positiv riskbedömning (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 av den 24 juni 2011 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller förekomst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla (Text av betydelse för EES)

TSE-ordningar

- Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati Artikel 7:Förbud avseende foder

- Kommissionens förordning (EG) nr 1234/2003 av den 10 juli 2003 om ändring av bilagorna I, IV och XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 och förordning (EG) nr 1236/2001 när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och foder (Text av betydelse för EES)


- Kommissionens förordning (EU) nr 56/2013 om ändring av bilagorna I och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (tillåtande av bearbetat protein från svin och fjäderfä till vattenbruksdjur).