G - Sperma, embryon och djursavel

Europeiska unionens lagstiftning

1. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhets- och djurhälsokrav för förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen 

1.b Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/880 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/686 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhets- och djurhälsokrav och krav på utfärdande av djurhälsointyg för förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen

1.2. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/999 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhet för avelsmaterial från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur 

Nationell lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådana könsceller och embryon från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som samlas för inrikeshandel (329/2021), förändring (153/2024)

 

Förordningar som har utfärdats med stöd av lagen om sjursjukdomar (441/2013) (är inte giltiga fr.o.m. den 21.4.2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1026/2013; G 1:1 jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar JSMf 460/2014 (lag träder i kraft 1.7.2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på embryon och äggceller från nötkreatur för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1027/2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på galtsperma för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1029/2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på könsceller och embryon från får och getter för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1032/2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på könsceller och embryon från hästdjur för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1034/2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel JSMf 780/2014, G12:1 1249/2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådana embryon och äggceller från hästdjur som samlas in för inrikeshandel JSMf 85/2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från får och getter som samlas in för att bevara den genetiska variationen hos lantraser JSMf 583/2020