L - Annan livsmedelslagstiftnig

EU-lagstiftning 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (konsoliderat 26.5.2021) om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Ändring: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1381 om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och om ändring av förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 2065/2003, (EG) nr 1935/2004, (EG) nr 1331/2008, (EG) nr 1107/2009 och (EU) 2015/2283 och direktiv 2001/18/EG

2. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung

3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (konsoliderat 14.12.2019) om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedelsoch foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (konsoliderat 1.1.2018) om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004

6. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för

7. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/775 (konsoliderat 9.6.2019) om bestämmelser för tillämpningen av artikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller bestämmelser för att ange ursprungsland eller härkomstplats för den primära ingrediensen i ett livsmedel

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 1333/2008 (konsoliderat 23.12.2020) om livsmedelstillsatser

9. Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (konsoliderat 2.7.2020) om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008

10. Kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 (konsoliderat 27.3.2021) om upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 1334/2008 (konsoliderat 3.12.2020) om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 1332/2008 (konsoliderat 3.12.2020) om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (konsoliderat 27.3.2020) om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 (konsoliderat 27.3.2021) om rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (konsoliderat 28.4.2021) om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009

16. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 (konsoliderat 8.4.2021) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn

17. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128 (konsoliderat 14.5.2020) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål

18. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1798 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll

19. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (konsoliderat 18.3.2021) om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel

20. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 (konsoliderat 13.12.2014) om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

21. Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 (konsoliderat 17.5.2021) om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 (konsoliderat 27.3.2021) om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (konsoliderat 27.3.2021) om genetiskt modifierade livsmedel och foder

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 (konsoliderat 26.7.2019) om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG

25. Kommissionens beslut 2002/840/EG (konsoliderat 24.5.2012) om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land, Ändringar: 2004/691/EG, 2007/802/EG, 2010/172/EU, 2012/277/EU

26. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97

28. Kommissionens förordning (EG) nr 1825/2000 (konsoliderat 23.3.2007) om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller märkning av nötkött och nötköttsprodukter.

29. Kommissionens förordning (EG) nr 566/2008 (konsoliderat 1.7.2013) om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller saluföring av nötkött från djur som är högst tolv månader gamla

30. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (konsoliderat 29.12.2020) om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

31. Rådets förordning  (EG) Nr 2406/96 om fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter

32. Livsmedelskontaktmaterial [FI] (4.7.2023)

33. Bekämpningsmedelsrester [FI] (28.2.2014)

34. Bestämmelser om främmande ämnen [FI] (4.7.2023)

 

Nationell lagstiftning

1. Livsmedelslag 297/2021

2. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna JSMf 834/2014 (memorandum 14.10.2014 [FI]) Ändring JSMf 1042/2016 (memorandum 1.12.2016 [FI])

3. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel JSMf 218/2017 (memorandum 5.4.2017 [FI]), Ändring JSMf 685/2019 (memorandum 17.5.2019 [FI]), JSMf 83/2020 (memorandum 20.2.2020 [FI]), JSMf 361/2020 (memorandum 12.5.2020 [FI]), JSMf 885/2021 (memorandum 13.10.2021[FI]); Ändring JSMf 1027/2023 (memorandum 10.11.2023 [FI])

4. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 154/2019 (memorandum 25.3.2019 REV2), Ändring JSMf 179/2021 (memorandum 3.3.2021 [FI]); Ändring JSMf 197/2023 (memorandum 13.2.2023 [FI])

5. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att märka vissa livsmedel som kraftigt saltade JSMf 1010/2014 (memorandum 26.11.2014 [FI])

6. Processhjälpmedel i livsmedel JSMf 1020/2011. Ändring 775/2018

7. Främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung JSMf 1/VLA/2007, Ändring 5/VLA/2008, 17/VLA/2010 (Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel ocf förordningar se Bestämmelser om främmande ämnen [FI])

8. Högsta halter av vissa biologiska orenheter i livsmedel HIMa 135/1996

9. Modersmjölksersättning och tillskottsnäring HIMf 1216/2007. Ändring JSMf 141/2014, JSMf 187/2020

10. Barnmat HIMb 789/1997, Ändring 1018/1998

11. Bantningspreparat HIMb 904/1997, Ändring HIMf 729/2007, JSMf 496/2016

12. Kosttillskott JSMf 78/2010

13. HIM förordning 726/2007 om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter 

14. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 847/2017 om de nationella arrangemang som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001

15. Statsrådets förordning 910/2004 om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter. Ändringar 135/2008, 846/2017

16. Förordning om behandling av livsmedel med joniserande strålning HIMf 852/2000 

17. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel JSMf 818/2012. Ändring JSMf 275/2016 (memorandum 8.4.2016 [FI])

18. Fruktjuice och vissa liknande produkter JSMf 662/2013 (memorandum 2.9.2013 [FI])

19. Sylt av frukt, gelé och marmelad samt vissa andra produkter HIMf 474/2003

20. Honnung JSMf 392/2015 (memorandum 8.4.2015 [FI])

21. Socker HIMf 446/2003

22. Kakao- och chokladprodukter HIMf 451/2003

23. Kaffe- och cikoriaextrakt HIMf 675/2000

24. Vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk HIMf 458/2003. Ändring HIMf 1107/2007

25. Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel JSMf 962/2016 (memorandum 7.11.2016 [FI])

26. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel JSMf 264/2012. Ändring JSMf 308/2013

27. Förpackat vatten JSMf 166/2010

28. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015. Ändring SHMf 683/2017

29. Kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter SHMf 401/2001

30. JSMb 85/95 [FI]

31. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött 434/2008. Ändring JSMf 846/2010

32. Jord- och skogsbruksministeriets förordningom saluföring av kalvkött 435/2008. Ändring JSMf 850/2010