L - Annan livsmedelslagstiftnig

1. Livsmedelslag 23/2006, L 1:1 989/2007, L 1:2 1137/2008, L 1:3 130/2009, L 1:4 411/2009, L 1:5 1495/2009, L 1:6 1724/2009, L 1:7 643/2010, L 1:8 352/2011, L 1:9 365/2013, L 1:10 503/2014, L 1:11 1153/2016, L 1:12 1239/2016, L 1:13 128/2017


2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (konsoliderat 7.8.2009) om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, L 2:1 1642/2003

3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung

4. -

5. Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn SRf 420/2011

6. -

29. -


30. Förordning om behandling av livsmedel med joniserande strålning 852/2000

31. Kommissionens beslut om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land, 2002/840/EG (konsoliderat 24.5.2012) och också 2004/691/EG, 2007/802/EG, 2010/172/EU 2012/277/EU

32. -

34. -


35. Bestämmelser om livsmedelstillsatser

36. Aromlagstiftning

37. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

38. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 (konsoliderat 3.12.2012) om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97

39. Processhjälpmedel i livsmedel JSMf 1020/2011

40. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (konsoliderat 5.12.2011) om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter

41. HIMf förordning 726/2007 om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (konsoliderat 5.12.2011) om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter

42. -

43. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (konsoliderat 7.8.2009) om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser

44. Kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 om fastställande av närmare bestämmelser om att göra vissa uppgifter tillgängliga för allmänheten och om skydd av uppgifter som skall tillhandahållas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (konsoliderat 7.8.2009)

45. Angående ikraftträdande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 258/97 (konsoliderat 7.8.2009) om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser, nationell organisation JSMf 149/2012

46. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (konsoliderat 10.4.2008) om genetiskt modifierade livsmedel och foder

47. De nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (konsoliderat 10.4.2008) om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter SRF 910/2004, SRF 135/2008

48. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 (konsoliderat 11.12.2008) om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (konsoliderat 21.3.2008)

50. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel JSMf 818/2012

51. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel

52. -

53. Förpackningspåskrifter för livsmedel HIMf 1084/2004, L 53:1 HIMf 724/2007, L 53:2 HIMf 1224/2007

54. -

55. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 (konsoliderat 29.11.2012) om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

56. Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

57. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna JSMf 834/2014 (memorandum 14.10.2014 [FI]) L 57.1 MMMa 1042/2016 (memorandum 1.12.2016 [FI]).

58. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att märka vissa livsmedel som kraftigt saltade JSMf 1010/2014 (memorandum 26.11.2014 [FI])

59. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel JSMf 218/2017 (memorandum 5.4.2017 [FI])

 

60. Förordningar om livsmedelskontaktmaterial (8.11.2016)

61. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 154/2019 (memorandum 25.3.2019 REV2)

65. Förordningar om bekämpningsmedel (28.2.2014)

70. Förordningar om främmande ämnen (8.11.2016)

76. Högsta halter av vissa biologiska orenheter i livsmedel HIMa 135/1996

80. Vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk HIMf 458/2003, L 80:1 HIMf 1107/2007

81. -

92. -

93. Fruktjuice och vissa liknande produkter JSMf 662/2013

94. -

95. Sylt av frukt, gelé och marmelad samt vissa andra produkter HIMf 474/2003

100. Särskilda näringsändamål JSMf 121/2010

101. Bantningspreparat HIMb 904/1997, L 101:1 HIMf 729/2007

102. Livsmedel för speciella medicinska ändamål HIMf 406/2000

103. Barnmat HIMb 789/1997, L103:1 HIMb 1018/1998

104. Modersmjölksersättning och tillskottsnäring HIMf 1216/2007

105. Kosttillskott JSMf 78/2010

106. -

107. Förpackat vatten JSMf 166/2010

108. -

109. -


110. Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel JSMf 962/2016

Verkställandet av vissa av Europeiska Gemenskapernas direktiv om livsmedel HIMb 1312/1993., L 110:1 HIMb 525/1994, L 110:2 HIMb 1162/1994, L 110:3 HIMb 935/1997, L 110:4 HIMf 206/2002

111. Honnung HIMf 447/2003

112. Socker HIMf 446/2003

113. Kakao- och chokladprodukter HIMf 451/2003

114. Kaffe- och cikoriaextrakt HIMf 675/2000

115. Behöriga myndigheter enligt vissa av Europeiska gemenskapens förordningar om hönsägg JSMb 85/1995

116. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel JSMf 264/2012