L - Muu elintarvikelainsäädäntö

 

1. Elintarvikelaki 297/2021

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (konsolidoitu 26.7.2019)

2a. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1381 elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 2065/2003, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 1331/2008, (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) 2015/2283 sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

3. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista

4. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013 ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista  

5. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (konsolidoitu 14.12.2019)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus).

29. -

30. Elintarvikkeen käsittely ionisoivalla säteilyllä KTMa 852/2000

31. Komission päätös 2002/840/EY (konsolidoitu 24.5.2012) elintarvikkeita ionisoivalla säteilyllä käsittelevien, kolmansissa maissa sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten luettelon vahvistamisesta, muutokset 2004/691/EY, 2007/802/EY, 2010/172/EU ja 2012/277/EU

32. -

33. -

34. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista. Konsolidoitu asetus 26.7.2019

35. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (1333/2008) Konsolidoitu versio 28.10.2019

35a. Asetus lisäaineiden puhtausvaatimuksista (EU) N:o 231/2012: Konsolidoitu versio 23.10.2019

35b. Asetus lisäaineiden uudelleenarviointiohjelmasta (EU) N:o 257/2010

36. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta (1334/2008) Konsolidoitu versio 21.5.2019

37. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008 elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä

38. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008 elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta

39. Valmistuksen apuaineet elintarvikkeissa MMMa 1020/2011. Muutos 775/2018

40. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (EY) N:o 1925/2006. Konsolidoitu 15.5.2019

41. KTMa 726/2007 vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun EPNAs (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä (726/2007)

42. -

43. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283 uuselintarvikkeista

44. -

45. Maa- ja metsätalousministeriön asetus 847/2017 uuselintarvikkeista edellyttämistä kansallisista järjestelyistä

46. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 (konsolidoitu 10.4.2008) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista

47. Muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (konsolidoitu 10.4.2008) voimaantulon edellyttämät kansalliset järjestelyt VNA 910/2004, VNA 135/2008, VNA 846/2017 

48. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003 (konsolidoitu 26.7.2019) muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

49. -

50. Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista, MMMa 818/2012, L 50:1 MMMa 275/2016 (muistio 8.4.2016)

51. Komission asetus (EY) N:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana

52. -

53. -

54. -

55. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 (konsolidoitu 13.12.2014) elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä

56. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (EU) N:o 1169/2011 (konsolidoitu 1.1.2018)

57. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille MMMa 834/2014 (muistio 14.10.2014) L 57.1 MMMa 1042/2016 (muistio 1.12.2016)

57a. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön muuttamisesta 154/2019 (muistio REV 25.3.2019) L 57a.1 MMMa 179/2021 (muistio 3.3.2021)

58. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi MMMa 1010/2014 (muistio 26.11.2014)

59. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta  MMMa 218/2017 (muistio REV 29.5.2019) L 59.1 MMMa 685/2019 (muistio 17.5.2019) L 59.2 MMMa 83/2020 (muistio 20.2.2020) L 59.3 MMMa 361/2020 (muistio 12.5.2020)

60. Elintarvikekontaktimateriaalit (5.1.2021)

61. -

64. -

65. Torjunta-ainesäädökset (28.2.2014)

66. -

69. -


70. Vierasainesäädökset (5.1.2021)

71. Vieraat aineet eläimistä saatavissa elintarvikkeissa MMMa 1/EEO/2007, I 11:1 MMMa 5/EEO/2008, I 11:2 MMMa 17/EEO/2010 (Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta sekä muutokset katso Vierasainesäädökset)

74. -

76. Eräiden biologisten epäpuhtauksien enimmäismäärät elintarvikkeissa KTM ohje 135/1996

78. -

79. -


80. Tietyt osittain tai kokonaan kuivatut säilötyt maidot KTMa 458/2003, L 80:1 KTMa 1107/2007

81. -

92. -


93. Hedelmätäysmehut ja tietyt vastaavat valmisteet MMMa 662/2013 (muistio 2.9.2013)

94. -

95. Hedelmähillot, hyytelöt, marmeladit ja tietyt vastaavat valmisteet KTMa 474/2003

96. -

99. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013 imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta (konsolidoitu 11.7.2017)

100. -

101. Laihdutusvalmisteet KTMp 904/1997, Muutokset: KTMa 729/2007, MMMa 496/2016

102. -

103. Lastenruoat KTMp 789/1997, Muutos: KTMp 1018/1998

104. Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet KTMa 1216/2007

105. Ravintolisät MMMa 78/2010

106. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista MMMa 264/2012

107. Pakattu vesi MMMa 166/2010

108. Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset, STMa 1352/2017, 18:1 STMa 683/2017

109. Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset STMa 401/2001

110. Elintarvikkeena käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit MMMa 962/2016 (muistio 7.11.2016)

111. Hunaja MMMa 392/2015 (muistio 8.4.2015)

112. Sokerit KTMa 446/2003

113. Kaakao- ja suklaatuotteet KTMa 451/2003

114. Kahviuutteet ja sikuriuutteet KTMa 675/2000

115. Euroopan yhteisön eräiden kananmunia koskevien asetusten mukaiset toimivaltaiset viranomaiset MMMp 85/95

116. Komission asetus (EY) N:o  1825/2000 (konsolidoitu 23.3.2007) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkinnän osalta.

Huom. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 löytyy eläinlääkintölainsäädännön kohdasta A 50.

117. Neuvoston asetus (EY) N:o 361/2008 (konsolidoitu 14.5.2008) maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

118. Komission asetus (EY) N:o 566/2008 (konsolidoitu 1.7.2013) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä enintään 12 kuukauden ikäisistä nautaelämistä peräisin olevan lihan kaupan pitämisen osalta 

119. Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä 434/2008

120. Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan kaupan pitämisestä MMMa 435/2008