L - Muu elintarvikelainsäädäntö

EU-lainsäädäntö

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (konsolidoitu 26.5.2021) elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä

Muutos: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1381 elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 2065/2003, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 1331/2008, (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) 2015/2283 sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

2. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista

3. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013 ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista

4. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (konsolidoitu 14.12.2019) virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)

5. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 (konsolidoitu 1.1.2018) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta

6. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamissäännöistä tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamisen osalta

7. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/775 (konsolidoitu 9.6.2019) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamista koskevista säännöistä

8. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008 (konsolidoitu 23.12.2020) elintarvikelisäaineista

9. Komission asetus elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EU) N:o 231/2012 (konsolidoitu 2.7.2020)

10. Komission asetus elintarvikelisäaineiden uudelleenarviointiohjelman perustamisesta (EU) N:o 257/2010 (konsolidoitu 27.3.2021)

11. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008 (konsolidoitu 3.12.2020)  elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta

12. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008 (konsolidoitu 3.12.2020) elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/199, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta

13. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008 (konsolidoitu 27.3.2021) elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003 (konsolidoitu 27.3.2021) elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista

15. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013 (konsolidoitu 28.4.2021) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta

16. Komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 (konsolidoitu 8.4.2021) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta 

17. Komission delegoitu asetus (EU) 2016/128 (konsolidoitu 14.5.2020) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta

18. Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1798 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta

19. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006 (konsolidoitu 18.3.2021) vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (EY)

20. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 (konsolidoitu 13.12.2014) elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä

21. Komission asetus (EU) N:o 432/2012 (konsolidoitu 17.5.2021) muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta

22. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283 (konsolidoitu 27.3.2021) uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta

23. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 (konsolidoitu 27.3.2021) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista

24. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003 (konsolidoitu 26.7.2019) muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

25. Komission päätös 2002/840/EY (konsolidoitu 24.5.2012) elintarvikkeita ionisoivalla säteilyllä käsittelevien, kolmansissa maissa sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten luettelon vahvistamisesta, muutokset 2004/691/EY, 2007/802/EY, 2010/172/EU ja 2012/277/EU

26. Komission asetus (EY) N:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana

27. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta

28. Komission asetus (EY) N:o 1825/2000 (konsolidoitu 23.3.2007) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkinnän osalta

29. Komission asetus (EY) N:o 566/2008 (konsolidoitu 1.7.2013) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä enintään 12 kuukauden ikäisistä nautaelämistä peräisin olevan lihan kaupan pitämisen osalta

30. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 (konsolidoitu 29.12.2020) maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta

31. Neuvoston asetus (EY) N:o 2406/96 tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta

32. Elintarvikekontaktimateriaalit (4.7.2023)

33. Torjunta-ainesäädökset (28.2.2014)

34. Vierasainesäädökset  (27.3.2024)

 

Kansallinen lainsäädäntö

1. Elintarvikelaki 297/2021

2. Elintarviketietojen antaminen kuluttajille MMMa 834/2014 (muistio 14.10.2014); Muutos MMMa 1042/2016 (muistio 1.12.2016)

3. Eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittaminen MMMa 218/2017 (muistio REV 29.5.2019); Muutos MMMa 685/2019 (muistio 17.5.2019), MMMa 83/2020 (muistio 20.2.2020), MMMa 361/2020 (muistio 12.5.2020), MMMa 885/2021 (muistio 13.10.2021); Muutos MMMa 1027/2023 (Muistio 10.11.2023)

4. Ravintolaruoan alkuperämerkinnät 154/2019 (muistio REV 25.3.2019); Muutos MMMa 179/2021 (muistio 3.3.2021); Muutos MMMa 197/2023 (muistio 13.2.2023)

5. Eräiden elintarvikkeiden ilmoittaminen voimakassuolaiseksi MMMa 1010/2014 (muistio 26.11.2014)

6. Valmistuksen apuaineet elintarvikkeissa MMMa 1020/2011; Muutos 775/2018

7. Vieraat aineet eläimistä saatavissa elintarvikkeissa MMMa 1/EEO/2007; Muutos MMMa 5/EEO/2008, MMMa 17/EEO/2010 (Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta sekä muutokset katso Vierasainesäädökset

8. Eräiden biologisten epäpuhtauksien enimmäismäärät elintarvikkeissa KTM ohje 135/1996

9. Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet KTMa 1216/2007; Muutos MMMa 141/2014, MMMa 187/2020

10. Lastenruoat KTMp 789/1997, Muutos: KTMp 1018/1998

11. Laihdutusvalmisteet KTMp 904/1997, muutokset KTMa 729/2007, MMMa 496/2016

12. Ravintolisät MMMa 78/2010

13.  Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin  koskevat kansalliset järjestelyt KTMa 726/2007

14. Uuselintarvikkeita koskevat kansalliset järjestelyt  MMMa 847/2017 

15. Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevat kansalliset järjestelyt VNa 910/2004; muutos VNa 135/2008, VNa 846/2017

16. Elintarvikkeen käsittely ionisoivalla säteilyllä KTMa 852/2000

17. Pakasteet MMMa 818/2012; Muutos MMMa 275/2016 (muistio 8.4.2016)

18. Hedelmätäysmehut ja tietyt vastaavat valmisteet MMMa 662/2013 (muistio 2.9.2013)

19. Hedelmähillot, hyytelöt, marmeladit ja tietyt vastaavat valmisteet KTMa 474/2003

20. Hunaja MMMa 392/2015 (muistio 8.4.2015)

21. Sokerit KTMa 446/2003

22. Kaakao- ja suklaatuotteet KTMa 451/2003

23. Kahviuutteet ja sikuriuutteet KTMa 675/2000

24. Tietyt osittain tai kokonaan kuivatut säilötyt maidot KTMa 458/2003; Muutos KTMa 1107/2007

25. Elintarvikkeena käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit MMMa 962/2016 (muistio 7.11.2016)

26. Eräitä elintarvikkeita koskevat vaatimukset MMMa 264/2012; Muutos MMMa 308/2013

27. Pakattu vesi MMMa 166/2010

28. Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset, STMa 1352/2015; Muutos STMa 683/2017

29. Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset STMa 401/2001

30. Euroopan yhteisön eräiden kananmunia koskevien asetusten mukaiset toimivaltaiset viranomaiset MMMp 85/95

31. Naudanlihan merkitseminen MMMa 434/2008; Muutos MMMa 846/2010

32. Vasikanlihan kaupan pitäminen MMMa 435/2008; Muutos MMMa 850/2010