FI SV EN

Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

Vid produktion av livsmedel och foder används bekämpningsmedel för att bekämpa skadeinsekter, ogräsväxter och växtsjukdomar samt reglera växternas tillväxt. Målet med användningen av dessa växtskyddsmedel är att förbättra skördens mängd och kvalitet för att säkerställa en tillräcklig livsmedelsproduktion.

För bekämpningsmedelsrester har ställts gränsvärden (på engelska maximum residue limit, RML) som inte får överskridas i produkter som används som livsmedel eller foder. Gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester har ställts så att människors och djurs hälsa är säkerställd.

Om ett gränsvärde inte har ställts för ett visst livsmedel och en viss bekämpningsmedelrest är MRL 0,01 mg/kg.

Halter av bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder övervakas av Tullen och Livsmedelsverket.

Tullen: http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/tullilaboratorio/tutkimustuloksia/tiedostot/k_kasvinsuojeluaineiden_jaamatutkimukset.pdf

Livsmedelsverket: Lagstiftning om bekämpningsmedelsrester i barnmat finns här

Lagstiftning om bekämpningsmedelsrester

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG

Bilaga I förordningen (EG) nr 178/2006 förordning samt förordningen (EU) nr 600/2010 listar de produkter på vilka gränsvärdena tillämpas.

Bilaga II är EU:s ”slutliga” förteckning över MRL-värden. I den konsolideras de MRL-värden som getts före 1.9.2008. I bilagan ges MRL-värden för 245 bekämpningsmedel.

Bilaga II en förteckning över EU:s tillfälliga MRL-värden. Den är en harmoniserad förteckning över de nationella gränsvärdena. I den listas MRL-värden för 471 bekämpningsmedel.

Bilaga IV är en förteckning över ämnen för vilka ett MRL-värde inte behövs på grund av liten risk.

Bilaga V kommer att innehålla en förteckning över bekämpningsmedel vars standardvärde är något annat än 0,01 mg/kg. Denna bilaga har ännu inte publicerats.

Bilaga VI kommer att innehålla en lista över MRL-värdenas omvandlingskoefficienter för processade produkter. Denna bilaga har ännu inte publicerats.

Bilaga VII är en förteckning över bekämpningsmedel som används som rökningsmedel och för vilka medlemsländerna kan ansöka speciella avvikelser innan produkterna kommer ut på marknaden.

Förordningen (EG) nr 149/2008 föreskriver om de tillåtna gränsvärdena.

Förordningen (EG) nr 260/2008 föreskriver om kombinationer av verksamt ämne/produkt som omfattas av ett undantag vid behandling med rökningsmedel efter skörd.

Förordningen (EG) 788/2012 föreskriver om tillsynen över bekämpningsmedelsrester.

Förordningen (EG) nr 915/2010 föreskriver om de obligatoriska livsmedel som undersöks i EU:s kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester. Om provtagningen i kontrollprogrammet föreskriver direktivet nr 2002/63/EG.

Bilaga 1 har ändrats flera gånger och den senaste produktklassificeringen som ska tillämpas från och med 1.1.2015 har utfärdats genom förordningen 752/2014.

Förordningen 400/2014 är den senaste av de genomförandeförordningar som definierar tillsynen.

Förordningen 669/2009 innehåller tillsynsskyldigheter för kontroll av pesticidrester i importerade livsmedel av icke-animaliskt ursprung.

 

 

 

 

Mer information

Minna Huttunen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Livsmedelssäkerhetsenheten Telefon:0295162384   E-postadress: