FI SV EN

Elintarvikehygienia

Elintarvikehygienialla tarkoitetaan hyviä käytäntöjä, joilla parannetaan elintarviketurvallisuutta. Tämä tapahtuu ensisijaisesti vähentämällä tai poistamalla terveysvaaroja tai estämällä niiden lisääntyminen elintarvikkeessa. Terveysvaarat voivat olla biologisia (mikrobit, loiset, prioniproteiinit), kemiallisia (vierasaineet, allergeenit) tai fysikaalisia (vierasesineet, luunsirut). Elintarvikkeiden saastumista voidaan ehkäistä esimerkiksi tilojen oikealla sijoittelulla ja pintamateriaaleilla, tilojen ja välineiden hyvällä kunnolla ja puhtaudella, hyvällä työskentelyhygienialla ja elintarvikkeiden lämpötilahallinnalla.

Elintarvikealan toimija on vastuussa maahantuomansa, tuottamansa, jalostamansa, valmistamansa, säilyttämänsä ja jakelemansa elintarvikkeen turvallisuudesta. Markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Toimijalla on oma järjestelmä, jota kutsutaan omavalvonnaksi. Toimija varmistaa itse, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Elintarvikehygienian osalta tärkeimpiä säädöksiä ovat EU:n elintarvikehygienia-asetukset (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 sekä asetus elintarvikkeiden mikrobiologista vaatimuksista (EY) N:o 2073/2005 ja elintarvikelain (23/2006) nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset.

Euroopan komissio ja Ruokavirasto ovat antaneet ohjeita elintarvikelainsäädännön soveltamisesta. Lisäksi eri toimialoilla on hyvän käytännön ohjeita.

Elintarvikevalvontaa toimeenpannaan EU:n valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 ja sen nojalla annettujen asetusten (EU) 2019/624, (EU) 2019/627 ja (EU) 2019/628 sekä kansallisen elintarvikelain (23/2006) mukaisesti. Elintarvikelainsäädännön noudattamista valvovat EU:n jäsenvaltioissa Euroopan komissio ja Suomessa elintarvikevalvontaviranomaiset (Ruokavirasto, aluehallintovirastot, kunnat, Tulli, Puolustusvoimat) omilla toimialueillaan. Ruokavirasto ohjaa ja johtaa elintarvikevalvontaa.

Linkkejä:

Mer information

Anne Haikonen, regeringsråd 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, Livsmedelssäkerhetsenheten 0295162438