FI SV EN

Utsädesproduktion, växtförädling och flyghavre

 

Målet med lagen om handel med utsäde är att upprätthålla en högklassig utsädes- och växtproduktion i Finland. Utsäden är viktiga produktionsinsatser inom jordbruket, så ett högklassigt utsäde och rätt sorts val kan ha en betydande inverkan på produktionen. Enligt lagen om handel med utsäde får endast certifikatutsäde och -utsädespotatis marknadsföras i Finland. Om produktionsförutsättningarna för utsädespotatis på produktionsområdet för höglassig utsädespotatis (Tyrnävä och Limingo kommuner) föreskrivs i lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis.

Syftet med lagen om bekämpning av flyghavre är att bekämpa flyghavre och förhindra dess spridning. Flyghavre är en ogräsväxt som särskilt stör spannmålsodlingen och utsädesproduktionen. Flyghavre förökar sig snabbt i marken och sprids effektivt samt kan i värsta fall bevaras groningsduglig under en lång tid, så den är svår att förinta. Det är viktigt att förebygga och observera spridningen av flyghavre, eftersom det är det bästa sättet att förhindra ekonomiska förluster.

 

Syftet med växtförädling är att producera nya, bördiga och odlingssäkra sorter som är anpassade till våra förhållanden. Kort växtperiod, lång dag och jordmånens särdrag betonas i vår växtproduktion. Finland har anslutit sig till det internationella förbundet för skydd av nya växtsorter (UOPV) 1993 och vi har också en nationell lag om växtförädlarrätt som skyddar nya växtsorter.

STRATEGIER OCH ARBETSGRUPPSPROMEMORIER

NATIONELL LAGSTIFTNING

Lag om handel med utsäde728/2000, ändr.893/2001, ändr.690/2004, ändr.1280/2009, ändr.1486/2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över handel med utsäde 119/00

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utförande av odlingsgranskningar 118/00, ändr. 29/03

JSMf 25/10 om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter om har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter 25/10, ändr. 2/12, ändr.4/14

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar 116/00, ändr. 56/06

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortsnämnden 22/10

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter 51/04, ändr.86/05, ändr. 29/06, ändr. 51/07, ändr. 41/07, ändr. 16/08, ändr.23/09, ändr.25/11, ändr. 14/12, ändr.17/13, ändr. 5/14 ändr. 20/15

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde 114/00, ändr.  34/03, ändr.  57/06, ändr. 46/07

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter 6/14

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis 15/12

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter 9/16

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter  15/13

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd 16/13

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen 29/05

Lag om växtförädlarrätt 1279/2009

Lag om bekämpning av flyghavre 185/2002, ändr. 212/2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre 326/2002, ändr. 98/2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av flyghavre 32/02, ändr. 26/06, ändr. 6/10

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion 2/15

Lag om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis 574/2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring och produktion av utsädespotatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotati 20/03, ändr. 2/10, ändr. 28/11

Statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor 344/2003, ändr.154/2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa undantag vid marknadsföring av blandningar av utsäde av foderväxter avsedda att användas för att bevara naturmiljön 26/11

EU:S LAGSTIFTNING OM UTSÄDE

Mer information

Marja Savonmäki, erityisasiantuntija 
MMM, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162280