Hoppa till innehåll
Media

Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral utreder de bästa sätten att stoppa förlusten av biologisk mångfald

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2021 13.04
Pressmeddelande

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030, som publicerades i maj 2020, stöder det för Finland viktiga arbetet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och förbättra livsmiljöernas tillstånd. Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral producerar bakgrundsinformation till stöd för hur strategins mål bäst kan uppnås i Finland. Utredningen beställdes av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Biodiversitetsmålen har ett starkt samband med båda ministeriernas förvaltningsområde.

Förlusten av biologisk mångfald är vid sidan av klimatförändringen en av de största miljöriskerna, och därför måste man ingripa i den med snabb tidtabell. I EU:s strategi för biologisk mångfald ingår ett stort antal olika åtgärder och mål som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald i varje medlemsland. I strategin ingår bland annat 14 olika mål för återställande, ett mål att skydda alla urskogar och naturskogar och ett skyddsmål enligt vilket 30 procent av både landytan och havsområdet ska skyddas i EU. Dessutom bör minst tio procent av både landytan och havsområdet omfattas av ett strikt skydd. Skyddsmålen är hela EU:s gemensamma mål.

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet beställde av forskningsinstituten en utredning om Finlands utgångsläge när det gäller att uppnå målen i EU:s strategi för biologisk mångfald och om hur genomförandet ska påverka samhällets olika delområden. I Finlands miljöcentrals och Naturresursinstitutets utredning granskas utöver den ekologiska hållbarheten också den sociala och ekonomiska hållbarheten. Utifrån dessa kan man bedöma hur Finland på bästa möjliga sätt kan bidra till att strategins mål för skydd och återställande uppnås.

"Hittills har vi kartlagt Finlands utgångsläge när det gäller att uppnå strategins mål för skydd och återställande. I fortsättningen utreder vi vilka ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser som följer av genomförandet av dessa mål", säger Leena Kärkkäinen från Naturresursinstitutet.

"När det gäller åtgärder för restaurering av strömmande vatten har ett av målen i strategin varit att öka mängden fritt strömmande vatten i Europa med 25 000 kilometer genom att undanröja vandringshinder. I Finland har vi utmärkta möjligheter att bidra till uppnåendet av målet även om det finns överraskande många hinder, över 5 000 dammkonstruktioner. I fortsättningen strävar vi efter att prioritera sådana objekt som på bästa sätt kan återställas till fritt strömmande vattendrag så att till exempel vandringsfiskar i bästa fall kan återvända till objektet", säger Saija Koljonen från Finlands miljöcentral.

Goda metoder för frivilligt skydd tas i bruk

Genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald pågår redan i Finland. Avsikten är att utnyttja befintliga medel, såsom livsmiljöprogrammet Helmi och METSO-handlingsplanen. METSO-handlingsplanen tryggar skogarnas biologiska mångfald, medan Helmi-programmet omfattar också andra livsmiljöer, bland annat vattendrag, myrmarker och våtmarker. Båda programmen är gemensamma för miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet och baserar sig på markägarnas frivilliga deltagande. Även i fortsättningen främjas den biologiska mångfalden genom frivilliga åtgärder i samarbete med markägarna.  

Avsikten är att Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals gemensamma utredning blir klar i april. Det pågår också många andra undersökningar och praktiska projekt som främjar målen i EU:s strategi för biologisk mångfald. Avsikten är att uppnå målen före 2030. År 2024 granskas första gången hur genomförandet har framskridit. Miljöministeriet svarar tillsammans med berörda grupper för den nationella beredningen och genomförandet av strategin för biologisk mångfald. Under våren bjuder ministeriet in berörda grupper att delta i arbetet.

Ytterligare information:

Kristiina Niikkonen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 198, kristiina.niikkonen@ym.fi

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 259, johanna.niemivuo-lahti@mmm.fi

Leena Kärkkäinen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 324 848, leena.karkkainen@luke.fi

Saija Koljonen, specialforskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 791, saija.koljonen@syke.fi