Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i miljöersättningarna för 2024

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2024 13.57 | Publicerad på svenska 5.2.2024 kl. 15.19
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde ändringar av miljöersättningarna för 2024. Genom ändringarna preciseras villkoren för miljöavtalen och för flera åtgärder som ingår i miljöförbindelserna.

När det gäller miljöförbindelserna preciserades den valbara gårdsspecifika åtgärden som gäller markövervakning på så sätt att framöver ska jordprover lämnas in för analys i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar. Den valbara åtgärden som gäller näringsväxter för pollinatörer kan i fortsättningen även genomföras på endast en del av ett basskifte.

De mest väsentliga ändringarna i fråga om de skiftesspecifika åtgärderna för miljöförbindelser gäller skyddszoner, fånggrödor, fågelåkrar samt alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter. Uppdateringen av villkoren för skyddszoner gör det möjligt att placera skyddszoner på ett större område än tidigare och att sköta skyddszoner också då de anlagts i fåror i två nivåer. I åtgärden som gäller fånggrödor preciseras kraven om gödsling av bottengrödor.

När det gäller fågelåkrar har åtgärden preciserats i fråga om skador på produktionsväxter. I fråga om åtgärden som gäller alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter beaktas i fortsättningen användningen av alla olika sorters pollinerare som växtskyddsmetod. Dessutom preciseras den skiftesspecifika åtgärden för främjande  av cirkulär ekonomi på grund av ändringar i EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen om gödselprodukter.

I fråga om miljöförbindelser som gäller torvåkrar med vall samt miljöavtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet ändrades kraven om bärgning av skörd, betesgång, slåtter eller bärgning av slåtterrester på avtalsområdet så att dessa åtgärder ska genomföras senast den 15 september varje år.

I fråga om iståndsättningsåtgärder som ingår i miljöavtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet har man nu preciserat kraven kring byggande av rovstängsel samt att miljöersättning inte betalas för uppförande av stängsel som delar basskiften. För miljöavtal som gäller skötsel av våtmark krävs i skötselplanen i fortsättningen också en konstruktionsritning av objektet.


Ytterligare upplysningar
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 248
Heini Lehtosalo, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2057