Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen: Finlands ställning som mjölkproducerande land ska stärkas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2008 11.00
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som har diskuterat utvecklingen inom mjölksektorn framhäver mjölkproduktionens ställning som den överlägset viktigaste produktionssektorn inom jordbruket. Av hela jordbrukets marknadsintäkter upptar mjölkproduktionen nästan hälften. Mjölk produceras över hela landet. Målet är att få mjölkproduktionen att växa igen och producera minst 2,4 miljarder liter mjölk per år. Arbetsgruppen överlämnade i dag sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Enligt arbetsgruppen består den finska mjölksektorns starka sidor av högkvalitativ råmjölk och en innovativ produktutveckling som man också i fortsättningen måste satsa på. Finska mjölkprodukter anses vara högkvalitativa, trygga och etiskt producerade. En hög kvalitet är en konkurrensfördel som säkras genom såväl myndighetskontroll som egenkontroll.

Den största utmaningen för den finska mjölkproduktionen är att Europeiska unionens kvotsystem stegvis minskar i betydelse och upphör att gälla år 2015. Detta innebär att konkurrensen kommer att hårdna på gemenskapens inre marknad och exportmarknad när produktionen ökar i de bästa regionerna i Europa. För att öka produktiviteten och minska utgifterna måste strukturen hos den finska mjölkproduktionen utvecklas vidare. Investeringsintresset som råder i dagens marknadsläge, måste stödjas. Samtidigt ska den nationella tillämpningen av kvotsystemet göras friare. Gårdarna som utvidgar produktionen behöver mer åkermark för gödselspridning och framställning av foder.

Miljö- och klimatfrågorna ställer allt strängare ramvillkor för mjölkproduktionen. Kor med hög produktionsförmåga orsakar mindre växthusgasutsläpp per producerad mjölkliter än kor med lägre produktionsförmåga. Långvarig vallodling i anslutning till mjölkproduktionen reducerar utsläpp av växthusgaser jämfört med spannmålsodling. Enligt arbetsgruppen är det viktigt att man ger stöd till byggande av biogasanläggningar. Med tanke på gödselhanteringen i stora produktionsenheter skulle rötning och omvandling av resterna till gödselmedel vara en bra lösning.

Arbetsgruppen påminner att jordbrukarnas arbetshälsa är den viktigaste faktorn som inverkar på produktionens omfattning. Avbytartjänsterna ligger inte helt på den nivå som lagen stipulerar. Större enheter innebär att behovet av yrkeskompetent utomstående arbetskraft ökar och därför behövs det utbildning. I stora enheter kan arbetet skötas maskinellt vilket innebär mindre fysisk belastning.

För att förbättra mjölksektorns produktivitet behöver man forskning. Forskningen borde speciellt fokuseras på frågor kring ekonomi och kostnader i stora och utvecklande enheter, djurens välbefinnande och hälsa samt miljöfrågor.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Pekka Sandholm, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 54249
mjölkombudsmannen Sami Kilpeläinen, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund, tfn 040 5520 646
direktör Seppo Heiskanen, Livsmedelsindustriförbundet, tfn 09-1488 7230