Hoppa till innehåll
Media

Åtgärderna i försörjningsberedskapspaketet för jordbruket framskrider - extraordinärt anpassningsstöd föreslås för svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen i södra Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 14.44 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 13.38
Pressmeddelande

Regeringen godkände i dag ett förslag om ett extraordinärt anpassningsstöd som ska betalas på grund av Ukrainakrisen och riktas till svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen i stödområde AB i södra Finland. Nu lämnas en anmälan om stödordningen till Europeiska kommissionen, och det nationella genomförandet av stödordningen framskrider så snabbt som möjligt efter att riksdagen har godkänt årets andra tilläggsbudget. Finansieringen av anpassningsstödet består av Finlands andel av EU:s krisfinansiering och kompletterande nationell finansiering. Sammanlagt uppgår finansieringen till cirka 20,6 miljoner euro. Stödinstrumentet baserar sig på Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/467, och hela anpassningsstödet ska ha betalats till stödmottagarna före utgången av september 2022.

Rysslands invasion av Ukraina har under våren orsakat betydande störningar och problem på jordbruks- och livsmedelsmarknaden i Finland, Europa och världen i stort. Det har skett en historiskt kraftig ökning av priserna på framför allt gödningsmedel, energi och spannmålsbaserat djurfoder inom primärproduktionen. I slutet av mars beslutade Europeiska unionen om fördelning av krisreserven i sin jordbruksbudget mellan medlemsstaterna och om andra undantagsåtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik med anledning av den rådande situationen.

I Finland fattade regeringen i slutet av mars beslut om ett försörjningsberedskapspaket för jordbruket, och det anpassningsstöd för stödområde AB i södra Finland som regeringen nu föreslår ingår i det paketet. Svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen i C-området i den nordligare delen av Finland stöds via systemet med nordligt stöd.

I försörjningsberedskapspaketets snabba stödåtgärder som ska trygga livsmedelsproduktionen ingår dessutom bland annat tilläggsåterbäring på punktskatten på energi till gårdsbruksenheter för 2021, betydande tilläggsfinansiering till kompensationsersättningen för 2022 samt stärkande av finansieringen av rennäringen och fiskerinäringen.

I stödområdet AB i södra Finland används redan hela den årliga betalningsfullmakt för nationellt stöd till svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen som grundar sig på beslut av kommissionen. Därför behövs nu det särskilda EU-stödinstrument som det föreskrivits om för denna exceptionella situation, dvs. det extraordinära anpassningsstödet, för att stödja de sektorerna i AB-området. På grund av villkoren i den nationella lagstiftningen måste producenterna dock ansöka om detta stöd separat, eftersom stödinstrumentet är nytt.

Målet är att anpassningsstödet ska kunna sökas i augusti och betalas ut i september. För det nordliga stödet till C-stödområdet har den nationella betalningsfullmakten i enlighet med kommissionens beslut emellertid inte använts fullt ut än, så där kan den planerade tilläggsfinansieringen genomföras utan några nya separata ansökningar.

Försörjningsberedskapspaketets tilläggsfinansiering till svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen i hela landet blir sammanlagt cirka 42 miljoner euro, medan det totala beloppet av det ursprungliga nationella stödet till dessa sektorer i år är cirka 46 miljoner euro. Avsikten är att det i juni ska utfärdas närmare bestämmelser om genomförandet av tilläggsfinansieringen genom förordningar av statsrådet. För att genomförandet ska framskrida krävs det också att riksdagen godkänner den finansiering som föreslås för stödinstrumenten i årets andra tilläggsbudget.

Mer information:
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 245

 

EU och internationella frågor Mat och jordbruk