Hoppa till innehåll
Media

Beredarna av markanvändnings- och bygglagen samt naturvårdslagen fick råd av det nationella skogsrådet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2021 15.58 | Publicerad på svenska 27.5.2021 kl. 13.25
Nyhet

Skogsrådet sammanträdde den 24 maj 2021 för att diskutera projekten om revidering av markanvändnings- och bygglagen samt naturvårdslagen. Syftet var att få en djupare insikt kring dessa aktuella reformer och de därtill relaterade utmaningarna samt att ge rum för olika synvinklar.

På mötet som ordnades via Teams diskuterade deltagarna öppet och aktivt både de positiva aspekterna av projekten och de frågor som ännu kräver utveckling. I diskussionen deltog också miljöministeriets sakkunniga med ansvar för beredningen av lagarna samt miljöminister Krista Mikkonen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

På agendan stod bland annat grönstrukturer och grönstråk, ekologisk kompensation, klassificering av naturtyper, användning av områden för rekreation, digitalisering, försiktighetsprincipen och markägarnas skyldighet att hålla sig uppdaterade. Också lagarnas noggranna avgränsning, tydlighet, begriplighet och godtagbarhet väckte mycket diskussion.

Särskilt de förslag som gäller digitalisering och  god förvaltning upplevde deltagarna som lyckade. Oklara begrepp och bristfälliga konsekvensbedömningar behöver däremot utvecklas. För att undvika tolkningsproblem är det viktigt att man omsorgsfullt förklarar och definierar oklara begrepp både i lagen och i motiveringen. 

I sitt anförande i slutet av mötet betonade minister Leppä betydelsen av att lagarna är tydliga. Bestämmelserna ska enligt honom också vara proportionerliga. Som exempel på proportionalitet lyfte Leppä fram grönstrukturernas olika betydelse i städerna och på landsbygden, jaktens många positiva effekter samt egendomsskyddet som måste bevaras även i framtiden. 

Enligt minister Leppä finns det ännu inte någon politisk överenskommelse om projekten. Därför är det nödvändigt att fortsätta arbetet och diskussionen för att nå samförstånd mellan alla parter på bästa möjliga sätt.

Beredningen av båda lagreformerna fortsätter. Propositionen med förslag till naturvårdslag ska på remiss redan före semestrarna, och avsikten är att regeringens proposition ska lämnas i januari 2022. Tidsplanen för att bereda och sända på remiss markanvändnings- och bygglagen preciseras senare.

Mer information om lagprojekten:

Jari Leppä Krista Mikkonen Skogar