Hoppa till innehåll
Media

Den uppdaterade fiskestadgan för Tana älv träder i kraft i början av maj

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2024 15.49
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste fredagen den 26 april fiskestadgan för Tana älv 2024–2030 och lagen om sättande i kraft av den. Den uppdaterade fiskestadgan träder i kraft den 1 maj.

Riksdagen har godkänt den uppdaterade fiskestadgan för Tana älv och den träder i kraft i början av maj. Republikens president Alexander Stubb stadfäste på fredagen lagen om sättande i kraft av fiskestadgan. Genom lagen preciseras myndigheternas uppgifter i fråga om ordnandet av fisket och skötseln av fiskbestånden samt föreskrivs om försäljningen, prissättningen och användningen av fisketillstånd.

De åtgärder för reglering av fiske som ingår i den fiskestadga för Tana älv som ingåtts med Norge har utformats för att effektivt stärka laxbestånden. Med tanke på ordnandet av fisket är det viktigt att Finland och Norge har en gemensam fiskestadga som styr hur fisket får bedrivas i Tana älv.

På grund av laxbeståndens dåliga tillstånd föreslås det att laxfisket regleras stegvis enligt vandringsperioderna för de olika laxbestånden i älvens huvudfåra och på ett sätt som stöder laxbeståndens återhämtning. Stadgan innehåller kriterier för hur laxfisket ska inledas medan laxbestånden återhämtar sig.

Till följd av det dåliga tillståndet är det inte möjligt att öppna laxfisket ännu under den kommande sommaren. Därför underlättas fiskemöjligheterna för andra arter än lax.

Också möjligheterna till fiske av puckellax har utökats.

I samband med godkännandet av regeringens proposition med förslag till en uppdaterad fiskestadga för Tana älv gav riksdagen två uttalanden.

För det första förutsätter riksdagen att statsrådet noga följer laxbeståndens tillstånd i Tana älvs vattendrag. Kraftiga fiskebegränsningar som är problematiska med tanke på såväl samernas rättigheter som egendomsskyddet upprätthålls endast i den utsträckning det är nödvändigt för att laxbestånden ska återhämta sig.

För det andra förutsätter riksdagen att statsrådet låter göra en oberoende juridisk utredning om hur fisket i Tana älvs vattendrag kan ordnas på ett sätt som så lite som möjligt begränsar egendomsskyddet och de övriga grundläggande fri- och rättigheterna samt med beaktande av laxbeståndens tillstånd.

Länkar
Fiskestadga för tana älvs vattendrag 2024-2030 (pdf)

Ytterligare information 
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske, tfn 0295 162 152, fornamn.efternamn@gov.fi
Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 911 4546, fornamn.efternamn@gov.fi

EU och internationella frågor Fiskar