Hoppa till innehåll
Media

Det vetenskapliga laxfisket inleds i enlighet med en preciserad plan

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2024 13.59 | Publicerad på svenska 30.4.2024 kl. 15.04
Pressmeddelande

Finlands plan för laxfiske i vetenskapligt syfte har ändrats utifrån en bedömning av EU:s fiskerikommitté. Laxfiske i vetenskapligt syfte kan bedrivas från och med den 27 maj med 32 särskilt utsedda kommersiella fiskefartyg inom ett område som sträcker sig från Ålands hav till Kvarken.

I februari informerade jord- och skogsbruksministeriet att Finland har skickat en plan för vetenskapligt laxfiske till Europeiska kommissionen. Syftet med det vetenskapliga fisket är att till stöd för beslutsfattandet få aktuell vetenskaplig information om förekomsten av lax från älven Ljungan i fisket längs Finlands kust.

Enligt den bedömning som kommissionen bett om av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) måste Finland i sin plan precisera grunderna för det vetenskapliga fisket. Enligt bedömningen får man dessutom inte bedriva fullskaligt fiske inom ramen för det vetenskapliga fisket. Planen ska också innehålla en beskrivning av hur man i fråga om det vetenskapliga fisket säkerställer att deltagarna fullgör sina skyldigheter. Därtill bör man överväga alternativet att vilda laxar ska släppas tillbaka i havet.

Ministeriets preciserade plan

Jord- och skogsbruksministeriet har idag skickat de ändringar som gjorts utifrån STECF:s bedömning till kommissionen.

Ministeriet har minskat antalet fartyg som deltar i det vetenskapliga fisket, först från 45 till 37, och sedan ytterligare till 32 på basis av informella förhandlingar med kommissionen. Med detta antal är den information som samlas in från det vetenskapliga fisket fortfarande regionalt tillräckligt omfattande. 

Ministeriet har i sitt svar också preciserat att de som deltar i det vetenskapliga fisket förlorar sina tillstånd för vetenskapligt fiske om de inte fullgör skyldigheterna i anknytning till det. 

Dessutom har ministeriet konstaterat att det inte är möjligt att släppa vilda laxar tillbaka i havet, eftersom man måste ta fjällprover av dem för att fastställa deras ursprung. Nationella bestämmelser och EU-bestämmelser tillåter inte att man i sådana situationer släpper fångad fisk tillbaka i vattnet.

Enligt planen kan de 32 fiskefartyg som antingen 2022 eller 2023 fångat minst 64 laxar inom det ifrågavarande havsområdet delta i det vetenskapliga fisket från och med den 27 maj.

Hur ordnas det vetenskapliga fisket i praktiken?

När det gäller tillstånden till vetenskapligt fiske beviljar närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland tillstånd åt 18 kommersiella fiskefartyg för fiske inom fastlandsområdet och Ålands landskapsregering tillstånd åt 14 fartyg som bedriver fiske inom landskapets område.

Deltagarna i det vetenskapliga fisket ska i fråga om alla vilda laxar som fångats anteckna fångstplats, fångsttid, vikt, längd och kön samt ta fjällprover, med vilka man analyserar laxens ursprung och får information om huruvida det i fångsten förekommer lax från älven Ljungan. 

Kvoten för lax i Egentliga Östersjön och Bottniska viken är söder om Bottenviken endast avsedd för bifångster, det vill säga allt annat riktat laxfiske än det vetenskapliga fisket är förbjudet. Vid fiske med ryssja efter andra fiskarter (till exempel sik, gös och abborre) ska fångstredskapen sättas ut så att lax endast slumpartat fångas som bifångst.

Mer information
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 050 529 8023, risto.lampinen(at)gov.fi

På andra webbplatser
Blogg: Laxfisket i Bottniska viken regleras för att säkerställa ett hållbart fiske (på finska)
Pressmeddelande den 19 april Laxfiske i vetenskapligt syfte ska bedömas av EU:s fiskerikommitté – fritidsfiskarnas deltagande stoppas

EU och internationella frågor Fiskar