Hoppa till innehåll
Media

Ny information om de skadliga effekterna av dioxiner – värt att följa rekommendationerna om konsumtion av fisk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2018 16.08 | Publicerad på svenska 25.11.2018 kl. 15.05
Pressmeddelande

Enligt den bedömning som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA gav ut i dag är exponeringen för dioxiner och PCB-föreningar skadligare än man vetat. Dioxiner och PCB-föreningar är hälsofarliga främmande ämnen som samlas särskilt i fet fisk. Enligt de finska livsmedelssäkerhetsmyndigheterna ska den nyaste informationen beaktas i de nationella rekommendationerna om konsumtion av fisk.

Enligt EFSA:s nya riskbedömning är det tolerabla intaget av dioxiner och PCB-föreningar två pikogram per kilogram kroppsvikt per vecka. Detta är alltså en sjunde del av det gällande tolerabla intaget per vecka. Intaget av skadliga ämnen per vecka är en exponeringsnivå för skadliga ämnen. Ett mindre intag än detta bedöms vara tryggt även om en människa exponeras för lägre halter av ämnet i hela sitt liv. Högre halter innebär dock inte direkt att det uppkommer hälsorisker.

– Det är fortfarande tryggt att äta fisk även här hos oss, men speciellt riskgrupperna ska följa rekommendationerna om trygg konsumtion. Finland förhåller sig alltid seriöst till EFSA:s riskbedömningar. Finland uppdaterar alltid vid behov de nationella bedömningarna av fördelar/risker samt rekommendationerna som grundar sig härpå enligt den nyaste informationen, säger Elina Pahkala, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

EU-lagstiftningen fastställer vissa gränsvärden för främmande ämnen, såsom dioxiner och PCB-föreningar, som vid behov kan ändras till exempel utifrån EFSA:s riskbedömning. Eventuella ändringar i lagstiftningen görs först efter förhandlingar med medlemsländerna.

Finland och vissa andra medlemsländer har fått en permanent dispens för att på hemmamarknaden sälja vissa östersjöfiskar trots att halterna av dioxiner och PCB-föreningar ligger över gränsvärdena. Finlands dispens bygger på en noggrann bedömning av de totala fördelarna och riskerna med att äta fisk.

– EFSA:s bedömning påverkar inte nuläget. Finland ska inte förlora dispensen och det kommersiella fisket får fortsätta på samma sätt som hittills, säger Pahkala.

Enligt rekommendationerna bör man variera mellan olika sorter egna anvisningar för riskgrupper

Dioxiner och PCB-föreningar samlas i synnerhet i fet fisk. Finland undersöker regelbundet halter av dioxin och PCB-föreningar i strömming och andra fiskar. Enligt färska forskningsresultat har halterna av dioxin i inhemsk fisk minskat påtagligt på 2000-talet. Halterna av dioxin i till exempel strömming har minskat med över hälften. Odlad fisk, såsom lax och regnbåge, innehåller väldigt små halter av dioxiner eller andra främmande ämnen. Orsaken är att odlad fisk utfodras med foder vars halter av skadliga ämnen är noggrant reglerade och övervakade.

Finlands rekommendationer tar också hänsyn till de stora hälsofördelar som fiskkonsumtionen medför samt våra konsumtionsvanor. Om man följer Livsmedelssäkerhetsverkets rekommendationer om trygg konsumtion kan man lugnt äta fisk.

– Genom artspecifika konsumtionsberänsningar kan vi undvika för stor exponering för dioxiner och PCB-föreningar och samtidigt ta vara på fiskkonsumtionens hälsofördelar. Det rekommenderas att man äter olika fisksorter 2-3 gånger i veckan. När man varierar mellan olika sorter, behöver man inte oroa sig för eventuella miljöföroreningar i vissa fiskar, säger Arja Lyytikäinen som är Statens näringsdelegations generalsekreterare.

Insjöfisk, odlad fisk och havsfisk lyder rekommendationen. Vidare har Evira gett riskgrupperna, det vill säga barn, unga personer i fertil ålder samt gravida och ammande kvinnor, anvisningar om trygg fiskkonsumtion. Finlands dispens som gäller gränsvärdena för dioxiner och PCB-föreningar har beaktats i dessa rekommendationer och anvisningar.

Ytterligare information:

Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, ordförande för Statens näringsdelegation, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2305, sebastian.hielm(at)mmm.fi
Elina Pahkala, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2006, elina.pahkala(at)mmm.fi
Janne Nieminen, direktör för forskningsenheten för kemi, professor, Livsmedelssäkerhetsverket  Evira, tfn 050 463 9586, janne.nieminen(at)evira.fi
Arja Lyytikäinen, generalsekreterare, Statens näringsdelegation, tfn 050 409 9860, arja.lyytikainen(at)evira.fi

EU och internationella frågor Mat och jordbruk Vatten