Hoppa till innehåll
Media

Diskussion med kommissionen om utvecklandet av det nordliga stödet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2008 15.32
Pressmeddelande -

Sveriges och Finlands representanter på tjänstemannanivå samlades på inbjudan av kommissionen idag i Bryssel för att diskutera det nordliga stödets utvecklingsbehov. Kommissionen har till ett utomstående forskningsinstitut gett i uppdrag att utvärdera det nordliga stödet och kommer att diskutera separat med Finland och Sverige utvecklandet av systemet. De förnyade systemen skulle kunna tas i bruk i början av år 2009.

På basis av utvärderingen som utförts på uppdrag av kommissionen kan man i allmänhet anse att de uppsatta målen har uppfyllts, bland annat vad gäller upprätthållandet av den traditionella primärproduktionen. De produktionsbundna stöden har varit ett effektivt medel att uppnå denna målsättning, vars betydelse har betonats som ett upprätthållande stöd för produktionen till följd av den gemensamma jordbrukspolitikens förnyelse. Efter förnyandet av den gemensamma jordbrukspolitiken har dock förenligheten mellan EU: s direkta stöd och det nordliga stödet minskat.

Det nordliga stödet har inte hindrat strukturutvecklingen, men med hjälp av den har man kunnat sakta ner minskningen av mängden lantgårdar. Trots strukturutvecklingen har lantgårdarnas lönsamhet varit betydligt svagare än inom EU:s förmånligare områden.

I fortsättningsarbetet skall man utvärdera om stödsystemet och dess målsättningar och medel fortfarande är aktuella, med tanke på de ändringar som har skett i jordbrukets verksamhetsmiljö och i EU:s jordbrukspolitik. Enligt kommissionen skall stödformerna för det nordliga stödet vara mer i linje med den gemensamma jordbrukspolitikens stödformer.

På basis av artikel 142 i anslutningsavtalet har kommissionen gett Finland och Sverige tillåtelse att bevilja långvariga nationella stöd för att säkerställa att jordbruket kan fortsätta i de nordliga områdena. I Finland har stöd utbetalats sedan Finland blev medlem i EU till stödregionerna C1-C4. I dessa regioner utbetalas det nordliga stödet till traditionell jordbruksproduktion, dvs. stöd till husdjursskötsel inklusive renskötsel, växtproduktion och trädgårdsskötsel (växthusproduktion och lagringsstöd) Därtill hör till det nordliga stödet bland annat transportstöd för kött och mjölk i nordligaste Finland.

Sammanlagt utbetalades nordligt stöd till lite mindre än 35 000 mottagare av stöd i Finland år 2007. Det beräknas att man kommer att utbetala 328 miljoner euro i stöd till produktionen för år 2007, varav stödandelen till husdjursskötsel uppgår till 78 %. Av stödets totala belopp utbetalas ca 48 % som stöd till mjölkproduktionen och 19 % som stöd till nötköttsproduktion i olika former. Inom området för det nordliga stödet finns ca 55 % av den odlade åkerarealen i Finland.

Mera information från jord- och skogsbruksministeriet:
jordbruksrådet Matti Hannula, tfn 040 760 5954
överinspektören Esa Hiiva, tfn 040 733 6225