Hoppa till innehåll
Media

Ett nytt forsknings- och innovationsprogram skapar lösningar för klimatsmart markanvändning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2020 16.45 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 22.57
Pressmeddelande

I november kommer jord- och skogsbruksministeriet att öppna en ansökan om finansiering via ett forsknings- och innovationsprogram som skapar klimatsmarta markanvändningslösningar. Programmet är en central del av det klimatåtgärdspaket för jord- och skogsbruk och annan markanvändning som inleddes i våras. Efter ansökan inleds nästa vår flera projekthelheter på drygt en miljon euro. Avsikten är också att redan 2021 öppna en kompletterande ansökan om medel via programmet.

Jord- och skogsbruksministeriet har tagit fram forsknings- och innovationsprogrammet i samarbete med forskarna och intressegrupperna. Programmets mål är att till stöd för beslutsfattandet producera information som föregriper förändringar i omvärlden om hur jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen kan göras klimatsmartare både på kort och på lång sikt. Programmet producerar också information till stöd för markanvändningssektorns nya klimatplan.

Målet för ministeriets åtgärdspaket för markanvändningssektorn är att minska växthusgasutsläppen från jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen samt att bevara och stärka kolsänkor och kollager. Den eftersträvade nettoeffekten är minst 3 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år fram till 2035.

Åtgärdspaketet integrerar markanvändningssektorn, det vill säga jord- och skogsbruket samt förändringarna i markanvändningen, allt närmare i planeringen och införandet av den nationella klimat- och energipolitiken.

Programmet stärker påtagligt tillämpad forskning kring markanvändningen

Det nya tvärvetenskapliga forsknings- och innovationsprogrammet stärker avsevärt forskningen kring jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen samt producerar forskningsbaserade lösningar för att rikta klimatåtgärderna. Programmet ger samtidigt forskare utmärkta möjligheter att fördjupa och bredda kompetensen. Även möjligheterna till forskarutbildning och post doc-verksamhet främjas via det nya programmet.

– Målet Klimatneutralt Finland 2035 är ambitiöst och därför måste också lösningarna bygga på forskning och vara effektiva, säger Johanna Kohl, forskningsprogramchef vid jord- och skogsbruksministeriet. Att uppnå effektmålen för klimatåtgärderna inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen kräver omfattande och ny kreativ tvärvetenskaplig forskning som sträcker sig över de traditionella sektorsgränserna.

– Utöver naturvetenskaplig forskning behöver vi till exempel forskning om attityder och beteende för att vi verkligen ska få till stånd en förändring i handlingssätten. Jord- och skogsbruket blir inte klimatsmart utan klimatsmarta jordbrukare och skogsägare, säger Kohl.

Också de tidigare forskningsresultaten och den nuvarande och framtida internationella och nationella forskningen ska i högre grad integreras med beslutsfattandet. Det förväntas att forskningssammanslutningarna på ett tydligt sätt anger i sina ansökningar de påverkanskedjor i sina projektförslag som bidrar till att uppnå målet Klimatneutralt Finland 2035.  

Programmet består av tre tematiska helheter

Forsknings- och innovationsprogrammet består av tre tematiska helheter. Målen för dem ska vässas ytterligare innan ansökan om finansiering öppnas:

  1. Det första temat fokuserar på föregripande åtgärder som behövs vid både globala och lokala förändringar. Genom forskningen söker man konsekventa lösningar bland annat för att samordna näringsverksamheten, mångfalden, återhämtningsförmågan samt bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen.

  1. Det andra temat betonar ledarskapskompetensen och kostnadseffektiviteten i markanvändningsåtgärder som bromsar upp och stödjer anpassningen till klimatförändringen. Andra centrala mål är att åtgärderna görs i rätt tid och att de står i rätt proportion. Ett tidsmässigt och lokalt inriktande av åtgärderna är också viktigt. Genom forskningen söker man också lösningar för att få till stånd eventuella nödvändiga förändringar i attityderna.

  1. Det tredje temat fokuserar på markprocesser. Finansiering beviljas för forskning som gäller både bekämpning av och anpassning till klimatförändringen. Genom hanteringen av naturprocesser eftersträvas en övergripande hållbarhet. Medel avsätts också för att undersöka de bestående konsekvenserna av hanteringen av förändringar, inklusive innovativa och nya tekniska och ekonomiska lösningar som stödjer förändringen samt lösningar som möjliggör ny affärsverksamhet.

Ett viktigt tvärgående mål för programmet är prognostisering för att producera information som används för att hantera risker och störningar och inrikta åtgärderna. Ett annat viktigt tvärgående mål är att producera och tillämpa forskningsdata för att förnya styrmedlen och incitamenten.

Mer information:

  • Johanna Kohl, forskningsprogramchef, tfn 050 535 2118, fornamn.efternamn@mmm.fi

  • Reetta Sorsa, ledande sakkunnig, tfn 0295 16 2118, fornamn.efternamn@mmm.fi

Forskning och utveckling Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar