Hoppa till innehåll
Media

Finansiering utlyses för främjande av hållbart fiske och fritidsfiske

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.1.2023 11.42
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskerihushållningen. Understöd kan beviljas projekt som främjar intresset för fritidsfiske, förbättrar planeringen, genomförandet, styrningen och utvecklingen av hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt främjar fiskeövervakningen. Ansökningar kan lämnas fram till den 31 januari kl. 16.15.

I första hand prioriteras projekt vars resultat i så stor utsträckning som möjligt gagnar dem som har betalat fiskevårdsavgiften. Det är också en fördel om projektet främjar målen i den nationella fiskvägsstrategin, i de artspecifika förvaltningsprogrammen eller i strategin för utveckling av fritidsfisket.

Vid beviljandet av finansiering 2023 fokuseras det särskilt på följande insatsområden:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar vandringsfiskars naturliga livscykel)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • fiskeövervakning.

Specialunderstöd kan beviljas allmännyttiga samfund och företag med rättshandlingsförmåga. De projekt som beviljas finansiering ska vara riksomfattande eller åtminstone omfatta fler än en närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde. Projekten kan löpa över ett eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet förbinder sig dock inte till fortsatt finansiering, utan beslutar separat om stödet varje år.

Mer information om utlysningen och ansökningsblanketter finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Ytterligare information:

Roni Selén, specialsakkunnig, tfn 0295 162 462, roni.selen(at)gov.fi