Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland fick EU-medlemsländernas enhälliga stöd för den särskilda LULUCF-flexibiliteten

Jord- och skogsbruksministeriet
19.2.2021 8.00 | Publicerad på svenska 22.2.2021 kl. 14.05
Pressmeddelande

Vid mötet för Ständiga representanternas kommitté (Coreper) den 17 februari 2021 motsatte sig EU-länderna enhälligt kommissionens delegerade akt om LULUCF-förordningen som gäller markanvändning. Finland hade lyft fram frågan eftersom bestämmelsen i praktiken skulle ha gjort det omöjligt att tillämpa den särskilda flexibilitet på 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter som ursprungligen hade utlovats för Finland. På grund av motståndet återförvisas ärendet till kommissionen för beredning.

Kommissionens utkast till en delegerad akt gavs ut den 8 januari 2019. Finland har ända från början ansett att akten i fråga om tolkningen av den särskilda flexibiliteten inte motsvarar det avtal som nåddes i samband med LULUCF-förordningen och har därför fört en intensiv diskussion om frågan med både kommissionen och de övriga medlemsländerna. Finland behöver särskild flexibilitet eftersom Finlands faktiska kolsänkor antagligen kommer att bli kalkylmässiga utsläppskällor i och med LULUCF-förordningen. Finland fick flexibilitet för att lösa just detta problem. 

- Det är viktigt för oss att man håller fast vid det som avtalats, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Jag vill varmt tacka de övriga medlemsländerna för det enhälliga stödet. Den särskilda flexibiliteten har en avgörande betydelse för oss eftersom utan den kan vår omfattande skogliga kolsänka räknas som utsläppskälla i strid med fakta, säger minister Leppä.

Finland har också understrukit att gränserna för institutionernas makt ska respekteras och att det ligger i alla medlemsländernas intresse att kommissionen utövar sin delegerade makt rätt. Med sitt motstånd visade medlemsländerna att de respekterar det ursprungliga avtalet om LULUCF-förordningen och att gränserna för den delegerade makten inte bör överskridas. Kommissionens tolkning av LULUCF-förordningen innehåller lagmässiga problem som också rådets rättstjänst hade fäst vikt vid i sitt utlåtande.

Om kommissionens tolkning av LULUCF-förordningen förblir i kraft, kan Finland inte tillämpa den särskilda flexibilitet som ursprungligen överenskommits. Beslutet har också ekonomiska konsekvenser till exempel om Finland blir tvunget att köpa 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter i form av utsläppsrätter.

Finlands markanvändningssektor kommer att vara en stor nettosänka även i framtiden. Flexibiliteten kommer inte att minska Finlands klimatpolitiska ambitioner och inte heller regeringens åtgärder i fråga om klimatpolitiken och markanvändningssektorns åtgärdshelhet.  

Nästa steg

Den delegerade akten kommer nu att återgå till kommissionen för beredning.

Som det ser ut nu kommer kommissionen att lägga fram sitt förslag till en ny LULUCF-förordning senast i juni i år. Finlands mål är att den nya förordningen bättre än i dag ska beakta de faktiska kolsänkorna i de finländska skogarna. Särskilda lösningar såsom flexibilitet skulle då inte längre behövas. 

Mer information: 

EU och internationella frågor Jari Leppä Natur och klimat