Hoppa till innehåll
Media

Finland och Norge överens om fiskestadgan för Tana älv

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2023 14.08 | Publicerad på svenska 10.7.2023 kl. 13.39
Pressmeddelande

Förhandlingarna mellan Finland och Norge om den fiskestadga som reglerar fisket i Tana älv har slutförts. Syftet med det resultat som uppnåddes genom förhandlingarna är att främja återhämtningen av de värdefulla laxbestånden i Tana älv samtidigt som man stöder den samiska fiskekulturen och dess kontinuitet.

Fiskestadgan är en bilaga till det fiskeavtal för Tana älv som ingicks 2017 och den uppdateras vart 5–7 år. I den nya stadgan ska tillåtandet av laxfiske i Tana älv bindas starkare till laxbeståndens årliga tillstånd, men fiskemöjligheterna för andra fiskarter förbättras. 

De mest betydande ändringarna jämfört med den nuvarande fiskestadgan gäller laxfiske. På grund av laxbeståndens dåliga tillstånd i Tana älv föreslås det att fisket regleras stegvis så att det baseras på det överskott som årligen får fiskas på basis av laxbeståndens tillstånd. Fiske tillåts under de veckor under fiskesäsongen då de starkaste laxbestånden vandrar upp i Tana älv. Mängden lax som får fångas baserar sig på den kvot som man kommer överens om under de årliga förhandlingarna och som grundar sig på den uppföljning av laxbestånden som görs av uppföljnings- och forskningsgruppen för Tana älv. Den nya fiskestadgan gör det även möjligt att i enstaka fall bevilja dispens för fiske i undervisande eller kulturellt syfte vid sådana situationer då det inte finns något överskott att fiska och fiske inte kan tillåtas. Också möjligheten att delta i samernas laxfiske enligt traditionella metoder förbättras genom att det införs ett särskilt tillstånd för deltagande.

Den nya fiskestadgan förbättrar avsevärt möjligheterna att fiska andra fiskarter än lax, såsom havsöring, harr och sik. Även fiskemöjligheterna för puckellax, som vartannat år i riklig mängd vandrar upp i Tana älv, förbättras. Syftet med att fiske av andra arter ska främja är att i Tana älvdal hålla i gång och utveckla fiskekulturen och möjligheterna till fisketurism i fråga om andra arter än lax.

– Det resultat som vi kom överens om vid förhandlingarna är ett viktigt steg i återhämtningen av de unika laxbestånden i Tana älv. Situationen har varit svår, både med tanke på laxbestånden och den samiska fiskekulturen. Nu har vi nått en bra kompromiss, i vilken främjandet av fiske av andra arter än lax i Tana älv spelar en viktig roll, säger Vesa Ruusila som är ordförande för den finländska delegation som deltog i förhandlingarna.

Förhandlingarna om ändringen av fiskestadgan inleddes på initiativ av Norge 2020. Under förhandlingsprocessen försämrades tillståndet för laxbestånden i Tana älv drastiskt, vilket förlängde och försvårade förhandlingarna. Sametinget och fiskeriområdet för Tana älv lämnade förhandlingsprocessen i december 2022. Man har dock i enlighet med 9 § i sametingslagen förhandlat med sametinget under processen.

Den nya fiskestadgan har utarbetats för sju år framåt och avsikten är att den ska ha trätt i kraft senast när fiskesäsongen 2024 inleds, innan giltighetstiden för den nuvarande fiskestadgan löper ut. Nu ska utlåtanden begäras om förhandlingsresultatet både i Finland och Norge. Utlåtanden kan lämnas fram till den 8 september 2023. I Finland krävs ännu riksdagens godkännande för att fiskestadgan ska träda i kraft.

Mer information:

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 051, fornamn.efternam(at)gov.fi

Bild: Ville Vähämäki

Fiskar