Hoppa till innehåll
Media

Fler jaktlicenser för jakt på lodjur för att begränsa stammens tillväxt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2009 11.30
Pressmeddelande -

Jord- och skogbruksministeriet har utfärdat en föreskrift om lodjur som fastställer den största tillåtna fångsten av lodjur till 340 djur. Det är 120 mer djur än Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet föreslår som hållbar beskattning. Med hjälp av den avvikande åtgärden försöker man begränsa en fortsatt tillväxt av lodjurstammen. Utgående från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppskattning som lämnades till ministeriet i oktober lever minst 1905-2060 lodjur i Finland. Året innan uppskattades stammen bestå av 1485-1560 individer. En så stor ökning av lodjursstammen visar att stammen är ytterst livskraftig.

I föreskriften gjordes inga ändringar utgående från remissbehandlingen. I utlåtandena konstaterades det att lodjurens jakt på husdjur och vilt har lett till att de lokala invånarnas tolerans börjar ta slut. Det ansågs att en höjning av den största tillåtna jaktfångsten utanför renskötselområdet är särskilt nödvändigt för att man ska kunna sätta stopp för den växande negativa inställningen till lodjur. Det ökade antalet licenser ansågs också resultera i att stammen växer långsammare i områden där stammen är tätast.

I ett flertal utlåtanden understöddes beslutet att minska lodjursstammen inom renskötselområdet i syfte att minska skadorna. Enligt utlåtandena var det också positivt att kvoterna har fastställts per storregioner (Norra Finland, Östra Finland, Västra Finland), eftersom jaktvårdsdistrikten då kan rikta jaktlicenserna på ett ändamålsenligt sätt.

I motsats till de övriga intressentgrupperna motsatte sig miljöförvaltningen och miljöorganisationerna ökningen av det största tillåtna jaktfångsten och krävde att man ska följa Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets förslag om hållbar beskattning. I dessa utlåtanden betonades biologiska och ekologiska frågor mer än samhälleliga.

Trots ovan nämnda utlåtanden beslöt jord- och skogsbruksministeriet att hålla fast vid föreskriften i enlighet med framställningen. Finlands politik kring stora rovdjur bygger på förvaltningsplaner som används som verktyg när man sammanjämkar olika intressen. Enligt förvaltningsplanen för lodjursstammen i Finland är syftet inte att öka antalet lodjur i renskötselområdet utan att trygga lodjurens vandring mellan Skandinavien och Ryssland. Lodjuren kan röra sig obesvärat under våren och sommaren då jakten på lo i praktiken inte är möjlig på grund av den tinade marken.

I övriga delar av landet försöker man hejda tillväxten i lodjurstammen i synnerhet i områden med täta stammar, med beaktande av principerna för bärkraftigt nyttjande och jämnare stamtäthet som är ett av målen.

Genom ministeriets föreskrift styrs jakten på lodjur enligt principerna för bärkraftigt nyttjande som avses i jaktlagen och EU:s habitatdirektiv. Den stamförvaltningsmässiga jakten på lodjur inleds i början av december och avslutas i slutet av februari.

Närmare information ges på jord- och skogsbruksministeriet av:
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tfn 0400 238 505
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229

Sirkka-Liisa Anttila