Hoppa till innehåll
Media

Fler licenser för jakt efter björn i områden med tät population

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.7.2010 13.03
Pressmeddelande -

Enligt jord- och skogsbruksministeriets nyufärdade föreskrift om björnjakt är den största tillåtna fångstmängden 198 björnar. Detta är 20 fler än Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) har föreslagit som hållbar beskattning i hela landet. Ministeriet har målet att stoppa ökningen i björnstammen i områden med täta populationer och stora skador.

Enligt den uppskattning som VFFI lämnade till ministeriet i juni har vi minst 1 515–1 635 björnar i Finland. Ett år tidigare uppskattades antalet björnar till 1 170–1 300. År 2000 låg antalet kring 850. En så här stor uppskattad ökning visar att stammen är mycket vital.

Till följd av remissomgången har man ändrat föreskriften för det östra renskötselområdet och förvaltningsområdet för den etablerade björnstammen i Östra Finland. I bägge områdena höjs den största tillåtna fångstmängden med tio björnar. Enligt utlåtandena har förlust av renkalvar ökat i det östra renskötselområdet. Samtidigt ansåg man det viktigt att riktlinjerna i förvaltningsplanen för björnstammen fullföljs i området för den tätaste björnpopulationen i Östra Finland.

Den ökade fångstmängden gäller i Östra Finland endast området för den etablerade björnstammen där målet enligt förvaltningsplanen är att antalet björnar inte växer och att utglesning av stammen i området för den tätaste populationen vid östgränsen är möjlig.

Vidare ger föreskriften möjlighet till en ökad björnjakt i skogsrenens kalvningsområde i Kajanaland. Med detta vill man stoppa minskningen i skogsrensstammen. I utbredningszonen och förvaltningsområdet för stammar under utveckling i övriga delar av landet låter man björnstammen växa.

I Finland bygger politiken kring stora rovdjur på förvaltningsplanerna som är verktyg för att samordna olika intressen. Enligt målen i förvaltningsplanen har jord- och skogsbruksministeriet reserverat ett 109 000 stort anslag för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet för att göra en uppskattning av björnstammen i Norra Karelen med en mer exakt DNA-metod.

Ministeriet har också utfärdat föreskrifter om största tillåtna fångstmängder för jakt på högst 22 vargar, 20 lodjur, 1 050 gråsälar, 30 östersjövikare, 250 europiska bävrar och 55 uttrar.

När det gäller östersjövikare kan jaktlicenser endast beviljas för jakt på skadevållande individer från fasta redskap eller från fiskodlingskassar eller levandefällor i omedelbar närhet av fasta redskap. Antalen ändrades inte på grund av remissomgången.
Det maximala antalet så kallade stamförvaltningsmässiga licenser för jakt på lodjur bestäms senare på hösten när en närmare uppskattning av stammens storlek blir klar. I fråga om varg kan föreskriften ses över på grund av en preciserad uppskattning av stammens storlek.

Genom föreskrifter vill ministeriet styra jakten enligt jaktlagens princip om hållbar användning, EU:s habitatdirektiv och de nationella förvaltningsplanerna.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 040 867 2667

Sirkka-Liisa Anttila