Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om fiskebegränsningar i Saimen fördröjs – delägarlagens fiskebegränsningar ska nu skydda saimenvikaren

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2021 14.42 | Publicerad på svenska 15.4.2021 kl. 12.08
Pressmeddelande
Kuva: Jouni Koskela

Arbetet med förordningen om fiskebegränsningar i Saimen pågår fortfarande i statsrådet. Den tidigare förordningen som trädde i kraft i april 2016 gällde fram till den 14 april 2021. Från och med den 15 april finns det inte några gällande fiskebegränsningar för att skydda saimenvikaren. Lyckligtvis finns det dock ett avtalsförfarande i lagen om fiske som skyddar saimenvikaren. Områdets delägarlag och andra vattenområdesägare har med stöd av avtalen förbundit sig att bedriva fiske som är tryggt för vikaren och begränsa fisket inom sina egna områden.

Inget samförstånd om fiskebegränsningarnas giltighetstid

Statsrådet har diskuterat fiskebegränsningarna, men har ännu inte nått samförstånd om giltighetstiden. Inom begränsningsområdet har nätfiske varit totalförbjudet under tiden 15.4 – 30.6, med undantag för siklöjenät med ett knutavstånd under 22 millimeter. I det utkast till förordning som varit på remiss föreslogs inga ändringar i begränsningstiden, men begränsningsområdet ska utvidgas med 243 kvadratkilometer upp till 2 800 kvadratkilometer. Över 80 procent av remissinstanserna understödde förslaget till förordning. 

– Vi vill bidra till att saimenvikaren ökar i antal och bevara denna sällsynta art i vår natur. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Saimen är ett av de viktigaste områdena för insjöfiske i Finland. Saimenvikarpopulationen har vuxit i enlighet med målen i skyddsstrategin med hjälp av de gällande begränsningarna och genom samarbete mellan lokala människor och delägarlag. Därför beslutade vi att vi inte ändrar begränsningstiden, men utvidgar begränsningsområdet. Jag är också beredd att föreslå en skyldighet att förankra fisknäten för att förordningen ska kunna träda i kraft. De nya fiskebegränsningarna ska också stå i proportion till de grundläggande fri- och rättigheterna, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Det viktigaste målet med förordningen är att trygga saimenvikarpopulationens tillväxt i enlighet med skyddsstrategin. Eftersom Saimen är ett viktigt område för både kommersiellt fiske och fritidsfiske, handlar det andra målet om att samordna skyddet av saimenvikaren och fisket. Saimenområdet producerar en tredjedel av värdet av det kommersiella fisket i insjöarna i Finland. Vissa fiskarter, såsom gös vid låga vattentemperaturer och vintertid, kan i huvudsak fångas endast med nät. Vidare finns det uppskattningsvis 49 000  fritidsfiskare på Saimen. De fångar hälften av fångsterna med olika nät. För fritidsfisket efter siklöja finns inga andra fiskeredskap än nät.

Delägarlag och vattenområdesägare svarar nu för skyddet av saimenvikaren

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax sände i mitten av februari ett utkast till avtal om fiskebegränsningar till delägarlagen. Utkastet baserar sig på den förordning som varit på remiss. 

Delägarlagen har diskuterat avtalsutkastet och enligt den information som jord- och skogsbruksministeriet fått har utkastet fått brett bifall bland delägarlagen, det vill säga att delägarlagen har nått överenskommelse om fiskebegränsningarna enligt utkastet. Avtalsutkastet utgår från att fisket begränsas i enlighet med utkastet till förordning från och med den 15 april, vilket innebär att delägarlagens åtagande att följa avtalet och ställa egna begränsningar tryggar saimenvikaren tills förordningen träder i kraft. Skyddet av saimenvikaren är nu beroende av delägarlagens och de övriga vattenområdesägarnas beslut och avtal. 

– Jag vädjar nu till alla invånare, stugägare och fiskare i Saimen att lämna näten i land från och med 15 april och på så sätt hjälpa saimenvikaren. Jag litar på att detta kommer att ske eftersom områdets invånare också är stolta över saimenvikaren som de jobbat mycket för. Också delägarlagens omfattande engagemang kring närings-, trafik- och miljöcentralens avtalsutkast och beslut om fiskebegränsningarna bevisar detta. Delägarlagen och de andra vattenområdesägarna svarar för begränsningen av nätfisket under denna övergångsperiod, betonar minister Leppä.

Under den avslutade avtalsperioden ingick närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax sammanlagt 248 avtal om fiskebegränsningar med vattenområdesägarna eller innehavarna av särskilda rättigheter. Avtalsområdet är sammanlagt 2 394 kvadratkilometer stort och täcker närmare 90 procent av området i förordningen. Vattenområdesägarna hade genom avtal åtagit sig att skydda saimenvikaren. Genom förordning av statsrådet har man tidigare säkerställt att området är enhetligt eftersom en del av delägarlagen inte är verksamma. 

På grund av menföre är det svårt att fiska i Saimen just nu när isen redan är för tunn och mjuk för att bära människor eller fordon, men för hård för att farkosterna ska kunna röra sig i isen. 
Jord- och skogsbruksministeriet står i tät kontakt med närings-, trafik- och miljöcentralen och utreder hur skyddet av saimenvikaren tryggas bäst när statsrådets förordning ännu inte har kunnat sättas i kraft. Enligt dagens uppskattning kommer fiskebegränsningarna att genom beslut av vattenområdesägarna täcka 90 procent av det planerade området i förordningen.

Mer information:

Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 162 404, eija.kirjavainen(at)mmm.fi 
Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, annukka.kimmo(at)mmm.fi

Djur och växter Fiskar Jari Leppä Natur och klimat