Hoppa till innehåll
Media

Framför din åsikt om utvecklingen av landsbygdens livskraft – besvara den landsbygdspolitiska redogörelsens enkät för intressegrupper

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2024 9.39 | Publicerad på svenska 7.3.2024 kl. 9.57
Pressmeddelande

Vi ber dig framföra dina åsikter om hur man kan stärka livskraften på landsbygden och i skärgårdsområdena. Enkäten är riktad till intressegrupper och är en del av beredningen av statsrådets landsbygdspolitiska redogörelse. Enkäten på nätet kan besvaras av organisationer, institutioner och privatpersoner fram till den 22 mars.

I enlighet med statsminister Petteri Orpos regeringsprogram utarbetas en landsbygdspolitisk redogörelse. Enligt regeringsprogrammet anser regeringen att landsbygden, jordbruket och skogen i Finland tryggar medborgarnas välfärd och hör till samhällets grundpelare. Därtill ser regeringen en livskraftig landsbygd som en grundförutsättning för hela Finlands välfärd.

"Landsbygdens, jordbruket och skogarnas betydelse accentueras ytterligare i och med den förändrade säkerhetspolitiska miljön. Som det konstateras i regeringsprogrammet förutsätter möjligheterna att leva ett gott liv, bygga ett gott liv och bedriva lönsam företagsverksamhet på landsbygden åtgärder som baserar sig på regionernas styrkor och människornas behov”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah i anknytning till beredningen av den landsbygdspolitiska redogörelsen.

Redogörelsen fastställer statsrådets långsiktiga vision för landsbygden samt mål och förvaltningsövergripande åtgärder för att förnya livskraften på landsbygden och i skärgården, främja förutsättningarna för boende, tjänster, infrastruktur, företagande och medborgarverksamhet i dessa områden samt stärka den övergripande säkerheten i det finländska samhället.
Redogörelsen främjar samstämmigheten och träffsäkerheten i politiken kring landsbygds- och skärgårdsområdena samt främjar genomförandet och utvecklingen av den platsbaserade politiken. Det är fråga om en förvaltningsövergripande helhet som är kopplad till flera företeelser och granskningsobjekt.

Regeringen överlämnar redogörelsen till riksdagen under innevarande regeringsperiod.

Berätta vad du tycker om granskningsobjekten – enkäten har öppnats

Med hjälp av enkäten utreds också på vilket sätt intressegrupperna vill delta i beredningen. Enkäten kan besvaras av organisationer, institutioner och privatpersoner. Jord- och skogsbruksministeriet uppmuntrar aktörer att sprida enkäten vidare.
Redogörelsen och dess genomförandeplan bereds tvärsektoriellt under ledning av jord- och skogsbruksministeriet och med stöd av statsrådets landsbygdspolitiska råd (MANE), skärgårdsdelegationen (SANK) och den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden (HARVA).
I beredningen kommer man att inkludera intressegrupper på ett omfattande och mångsidigt sätt och ta del av medborgarnas åsikter.
Under våren 2024 kommer en landsbygdspolitisk lägesbild att utarbetas, i vilken granskningsobjekten är särdragen och frågorna i anslutning till olika landsbygdsområden, bland annat när det gäller ekonomi och försörjningsberedskap, infrastruktur, boende och tjänster samt befolkningens funktionsförmåga och delaktighet.

Du kan delta i enkäten här. Enkäten är öppen fram till den 22 mars.

Ytterligare information:

Antonia Husberg, konsultativ tjänsteman, antonia.husberg@gov.fi, tfn 029 516 2033
Sami Tantarimäki, specialsakkunnig, sami.tantarimaki@gov.fi, tfn 029 551 62030
 


 

Landsbygd Nyckeln till tillväxt