Hoppa till innehåll
Media

Framtidens konsument utmanar hela livsmedelssystemet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2010 8.34
Pressmeddelande -

Livsmedelsbranschens tillväxt, konkurrenskraft och framtid bygger på förmågan att uppfylla konsumenternas behov. Arbetsgruppen för den nationella livsmedelsstrategin anser att förståelse för konsumtionens differentiering och konsumenternas ändrade behov förutsätter en ny sorts dialog, samarbete och kompanjonskap mellan konsumenterna, handeln, livsmedelstjänsterna, industrin och primärproduktionen.

Vikten av kommunikationen kring matens egenskaper, så som ursprung och ansvar, blir allt större. Att ha kvar utbudet av ekologisk och lokalproducerad mat samt små och medelstora företags produkter ökar konsumenternas valfrihet. Arbetsgruppen överlämnade i dag rapporten Morgondagens mat till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Klimatförändringen påverkar förutsättningarna att producera livsmedel världen över. Enligt arbetsgruppen gör klimatförändringens effekter, såväl hos oss som i andra länder, våra rika naturresurser, särskilt vårt rena vatten, och vår höga kompetens det möjligt att fördubbla värdet av den finska livsmedelsproduktionen under de kommande årtiondena. Tillväxten består av ökad export och övergång till produkter av högre förädlingsgrad. För att uppnå detta mål krävs att vi värnar om naturresurserna och satsar på spetsforskning, produktutveckling och kompetens.

Arbetsgruppen anser det nödvändigt att minska jordbrukets beroende av importerat proteinfoder och importerad energi. Vad det gäller jordbruket framhåller arbetsgruppen Finlands konkurrensförmåga som baseras på relativ naturresursfördel, vilket också kan ligga till underlag för planeringen av kommande miljöprogram. För det finska jordbruket är det även i fortsättningen viktigt att EU har en stark gemensam jordbrukspolitik och att finansieringen är tillräcklig.

Den största matrelaterade hälsorisken är övervikt. Strategiarbetsgruppen tycker att förskolepedagogiken och skolan har en avgörande roll när det gäller att sprida kunskap om mat och uppmuntra till hälsosamma ätvanor. Ett intresse för mat och kunskap om dess kvalitet, ursprung och tillverkning leder till hälsosammare måltider. Att reservera tillräckligt med tid till en lugn måltid såväl hemma som utanför hemmet leder till en bättre måltidsrytm och viktkontroll.

För att politiken kring frågor om mat och olika åtgärder ska kunna koordineras på ett effektivare sätt, föreslår arbetsgruppen att matfrågorna inom statsförvaltningen ska hanteras av en livsmedelspolitisk ministergrupp och underordnade tjänstemannaorgan. I fortsättningen ser man gärna att helheterna är större så att politikområdena kring mat kan arbeta i samma riktning och mot samma mål. I stället för en splittrad utveckling och deloptimering ska resurserna reserveras för större projekt. Samtidigt blir också den offentliga styrningens roll i livsmedelssystemet klarare och mer konsekvent.

Som ordförande i livsmedelsstrategiarbetsgruppen arbetade bergsrådet Simo Palokangas, som vice ordförande direktör Teija Andersen från Fazer och som medlemmar ordförande Juha Marttila från MTK, generalsekreterare Sinikka Turunen från Finlands konsumentförbund, direktör Risto Pyykönen från S-gruppen, näringsforskare Patrik Borg, professor Sirpa Kurppa från MTT och VD Marko Parkkinen från Seedi Oy. Arbetsgruppens sekreterare var agroforst dr. Kaisa Karttunen.

Mer information:
ordförande för livsmedelsstrategiarbetsgruppen, bergsrådet Simo Palokangas, tfn 0400 521 697
vice ordförande, direktör Teija Andersen, Fazer, tfn 0400 507 241
Rapporterna kan läsas på webbplatsen: www.mmm.fi/ruokastrategia

Sirkka-Liisa Anttila