Hoppa till innehåll
Media

Genomslaget i kundarbetet med skogsägare vid Finlands skogscentral som en del av genomförandet av den nationella skogsstrategin 

Tillbaka till projektbeskrivningar av den nationella skogsstrategin

Utförare

Pellervo ekonomisk forskning (PTT)

Projektbeskrivning

Löptid: 2020-2021

I målen för den uppdaterade skogsstrategin 2025 betonas bland annat följande: stödja och skapa skogsverksamhet, utveckla en verkningsfull och kundorienterad förvaltning, uppmaning till ett aktivt skogsägande och stärkande av naturvården i ekonomiskogar. Verksamheten i Finlands skogscentral har tydliga kontaktpunkter med målen för den nationella skogsstrategin, och skogscentralen kan betraktas som en viktig genomförare av skogsstrategin. Vid sidan av de lagstadgade uppgifterna leder skogscentralen varje år tiotals projekt som utvecklar näringsverksamheten och nya tjänster i skogssektorn och träsektorn. Skogscentralen är också en viktig utbildningsanordnare på temana skogsvård, naturvård, skogslagstiftning och skogsbruk. Dessutom tillhandahåller centralen rådgivning i frågor om skogsvård och naturvård till skogsägare och om affärsverksamhet i skogssektorn till företag. Med tanke på centralens viktiga roll i skogssektorn och genomförandet av skogsstrategin bör resultaten och genomslaget i centralens arbete utvärderas.

Syftet med projektet är att

  • utvärdera genomslaget i skogscentralens kundarbete med skogsägare. Skogscentralens kundarbete och genomslaget i arbetet ska granskas i förhållande till centralens strategiska mål och ett balanserat främjande av övergripande hållbarhet i skogsvården och skogsanvändningen.

Resultaten av projektet används vid uppföljning och mätning av genomslaget i skogscentralens kundarbete och därigenom vid en allmän utveckling av genomslaget i kundarbetet. Med tanke på främjandet av strategin och utvecklingen av urvalet av metoder är det viktigt att göra en konsekvensbedömning jämfört med målen för den nationella skogsstrategin.

Ytterligare information

Projektet på PTT:s webbplats (på finska)