Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition om tredimensionell fastighetsbildning till behandling i riksdagen

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2018 12.30 | Publicerad på svenska 2.2.2018 kl. 15.59
Pressmeddelande

Regeringen beslutade vid sammanträdet i går att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller tredimensionell fastighetsbildning (3D). Det traditionella systemet med tvådimensionell fastighetsbildning (2D) kvarstår dock även i fortsättningen.

Syftet med propositionen är att ändra fastighetsbildningslagen, fastighetsregisterlagen och markanvändnings- och bygglagen så att det blir möjligt att bilda en ny tredimensionell fastighet ovanför och under markytan inom ett detaljplaneområde. Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2018.

Lättare att genomföra stora byggprojekt

När fastigheter kan delas upp även i höjdled, blir det enklare och smidigare att genomföra stora byggprojekt i flera plan inom detaljplaneområden. I framtiden blir det lättare att inteckna och pantsätta komplex med flera lokaler inne i en byggnad som säkerhet för lån. I de offentliga registren kommer det också att tydligare framgå vem som äger olika lokaler. Tredimensionell fastighetsbildning hjälper också att digitalisera förvaltningen av fastigheter och byggnader samt offentliga tjänster.

I projekt där det ingår flera olika funktioner kan fastighetsindelningen följa olika användningsändamål. Än så länge markeras fastigheterna på kartan tvådimensionellt, men i fortsättningen kan de även vara tredimensionella helheter, till exempel en våning i en byggnad, affärslokaler på marknivå, en parkeringshall under markytan osv. För tillfället kan det finnas byggnader på en fastighet (tomt), men i fortsättningen kan det finnas fastigheter också i byggnaderna. Tredimensionella fastigheter är alltid byggda lokaler, vilket leder till nya typer av grannelagsförhållanden mellan fastigheterna.

Den traditionella 2D-fastigheten blir kvar, men 3D-fastigheten ger ett alternativ

Att införa systemet med 3D-fastigheter förändrar inte den traditionella 2D-fastighetens väsen eller juridiska dimension. En 3D-fastighet är ett tredimensionellt definierat slutet utrymme som kan avgränsas från den traditionella fastigheten. Att överföra äganderätten till eller förvaltningen av en sådan fastighet kräver på samma sätt som nu ägarens vilja eller någon annan rättslig grund som redan ingår i lagstiftningen. Det finns inga planer på några nya rättsliga grunder för att begränsa fastighetsägarnas egendomsskydd med anledning av 3D-fastigheterna.

Det gällande fastighetssystemet ska inte bli tredimensionellt, utan 3D-systemet är ett nytt alternativ parallellt med det traditionella 2D-fastighetssystemet. Att använda 3D-systemet är under inga omständigheter ett krav, utan 3D är en möjlighet för aktörerna om de lagenliga villkoren uppfylls. Möjligheten att bilda 3D-fastigheter leder inte heller automatiskt till några nya skyldigheter för aktörerna eller myndigheterna.

Ytterligare information:
Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2379
Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2485
Jaana Junnila, lagstiftningsråd, miljöministeriet (markanvändnings- och bygglagen), tfn 0295 250 107