Hoppa till innehåll
Media

Regeringen tryggar verksamhetsbetingelserna för landsbygdsföretagen samt jordbruket och fiskerinäringen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2020 15.16 | Publicerad på svenska 14.4.2020 kl. 13.05
Pressmeddelande

Enligt regeringens andra tilläggsbudgetproposition 2020 uppgår stödet till landsbygdens lantbruks- och trädgårdsodlingsföretag till 30 miljoner euro. Fiskerinäringsföretag får ett anslag på 10 miljoner euro. Vidare bereder man sig på att borgensansvaret för statsborgen för gårdar ökar och att det behövs stöd för vattentjänsternas verksamhetsförutsättningar.

- Det är viktigt att alla coronadrabbade företagare har samma utgångsläge. Regeringens tilläggsbudgetproposition innebär att företagen inom landsbygden och fiskerinäringen får krisstöd, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Syftet med det krisstöd som riktar sig till företag i andra branscher än jordbruk eller trädgårdsodling är att förebygga de negativa konsekvenserna för ekonomin och sysselsättningen som följer av epidemin samt att trygga livsmedelssystemets funktion. Stöd kan betalas till företag som är kopplade till gårdar samt till företag som förädlar eller saluför jordbruksprodukter. Jord- och skogsbruksministeriet bereder med stöd av statsunderstödslagen en förordning av statsrådet om krisstöd till företag på landsbygden. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna behandlar stödansökningarna. Information om de närmare villkoren för stödet och om när ansökan börjar ges separat.

Coronavirusepidemin orsakar även fiskerinäringsföretagarna motsvarande ekonomiska svårigheter som för företagare i andra branscher. Krisstöd kan betalas till mikroföretag, små och medelstora företag och storföretag som bedriver företagsverksamhet inom fiskerinäringens värdekedja (fiske, vattenbruk, förädling och saluföring). Stödet till fiskerinäringsföretag uppgår till 120 000 euro per företag.

Till Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) överförs 6,5 miljoner euro för beredskap för att borgensansvaret för statsborgen som beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond ökar och för att borgensförlusterna eventuellt ökar.

För utgifterna för användning och vård av vattentillgångar beviljas ett tillägg på 1,35 miljoner euro. Genom tillägget tryggas verksamhetsförutsättningarna för vattentjänsterna under coronaepidemin genom att vattentjänstverk och andra aktörer inom vattentjänsterna stöds till exempel när det gäller att avhjälpa bristen på personal samt genom att närings-, trafik- och miljöcentralernas resurser inom vattentjänsterna temporärt stärks.

Avsikten är att behovet av tilläggsanslag för de översvämningsskydds- och bekämpningsåtgärder som behövs för de väntade exceptionella översvämningarna i Norra Finland ska beaktas i senare tilläggsbudgetar när behovet av anslag blir klart i samband med att det praktiska arbetet går framåt.

Ytterligare information:

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 02951 62022, fornamn.efternamn(at)mmm.fi