Hoppa till innehåll
Media

Regeringen fastställde det extraordinära nationella stödet till Södra Finland för skördeförluster på grund av torka

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 14.17
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag det extraordinära tillfälliga stödet för fodervall, foderkorn och vårvete. Stödet uppgår till sammanlagt 20 miljoner euro. Av denna summa är 40 procent reserverad för fodervallar på mjölk-, nöt-, får- och getgårdar i Södra Finland och 60 procent avsätts för odling av foderkorn och vårvete. Stödet betalas ut i form av ett nytt de minimis-stöd, det vill säga stöd av mindre betydelse, av engångskaraktär. Ansökningsomgången inleds efter årsskiftet och stödet betalas ut på våren.

På grund av de ovanliga förhållandena och det svåra lönsamhetsläget under vegetationsperioden 2018 beslutade regeringen under budgetbehandlingen i augusti anvisa ytterligare sammanlagt 90 miljoner euro för jordbruket. Av denna summa används 30 miljoner euro direkt för jordbrukets nationella stöd.

Genom tidigare beslut höjs det nordliga stödet med sammanlagt 7,5 miljoner euro. Genom förordning av statsrådet anvisas nu 20 miljoner euro för stödområde AB i Södra Finland som särskilt lidit av torkan. Resten, det vill säga 2,5 miljoner euro, används för att komplettera 2019 års nordliga stöd. Regeringen tar beslut om detaljerna senare.

Den torra och varma vegetationsperioden gjorde att skördar av vallväxter och spannmål gick förlorade i synnerhet på Åland, i Egentliga Finland, i andra delar av västkusten, i Nyland och i Kymmenedalen. På många ställen låg skörden klart under hälften av den genomsnittliga skörden. Den värst drabbade spannmålsväxten var vårvete som såddes under den ovanliga torkan i våras. Vallväxternas dåliga tillväxt och förnyelse under den varma sommaren samt husdjurens produktionsnivå som lidit av hettan och foderkvaliteten har orsakat förluster för husdjursgårdar. Den dåliga skördeperioden kommer också att leda till långvarigare kostnadsproblem på grund av sämre tillgång till vallfoder och foderkorn samt en snabb prisstegring.

Det extraordinära stödet ligger i linje med den uppsättning krisåtgärder som man i september avtalade med producentorganisationerna om, det vill säga MTK och SLC. En av de viktigaste utgångspunkterna för lösningen är stödinstrumentens goda effekter och snabba tillämpning.

Av hela det extraordinära stödet till Södra Finland reserveras åtta procent för fodervallar på mjölk-, nöt-, får- och getgårdar. Detta stöd för fodervall kan beviljas en sökande vars nötkreatur, får eller getter bildade sammanlagt minst fem djurenheter under tiden 1.1-30.6.2018. Stöd för fodervall beviljas för odling av ett- eller fleråriga torrhö-, ensilage-, färskfoder- och betesvallar 2018. Av det extraordinära stödet anvisas 12 miljoner euro för odling av  vårvete och foderkorn i Södra Finland 2018. Den här delen av stödet kan sökas av områdets alla jordbrukare.

Informationen om djurenheter och hektar fås direkt ur djur- och stödregistren och ansökan om stöd är enkel. Extraordinärt stöd betalas för sökandens fodervallar om odlingsarealen år 2018 var sammanlagt minst fem hektar. Stöd betalas också för foderkorn och vårvete om den sammanlagda odlingsarealen för dessa växter år 2018 var minst fem hektar.

Det extraordinära stödet till Södra Finland beviljas i form av stöd av mindre betydelse enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013. Villkoret är att det totala beloppet av alla stöd av mindre betydelse som beviljats sökanden under beskattningsåret och under perioden av två föregående beskattningsår inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 i förordningen. För närvarande är gränsen 15 000 euro. Det extraordinära stödet beviljas i stödbelopp  grupperade enligt arealklass

Ansökan om det extraordinära stödet öppnas efter årsskiftet och Landsbygdsverket har målet att betala ut stödet i april 2019.

Ett ytterligare krav för utbetalningen är att riksdagen fastställer stödanslaget i budgeten 2019.

Ytterligare information om ansökan om stöd och stödvillkoren:

Lea Anttalainen, överinspektör, Landsbygdsverket, tfn 0295312423 

Riikka Klemola, överinspektör, Landsbygdsverket, tfn 0295312430

fornamn.efternamn@mavi.fi

Ytterligare information:

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2289

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2347

fornamn.efternamn@mmm.fi