Hoppa till innehåll
Media

Sälersättningar börjar betalas till yrkesfiskare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2007 8.31
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen har godkänt det operativa programmet för Finlands fiskerinäring för åren 2007–2013. Via det operativa programmet kan man bevilja stöd för investeringar i havsfiske, vattenbruk, insjöfiske, fiskförädling och partihandel med fisk samt för utvecklings- och infrastrukturprojekt inom branschen. Som en del av det operativa programmet börjar man betala ut sälersättningar till yrkesfiskare.

Den totala offentliga finansieringen för det operativa programmet uppgår till sammanlagt cirka 92 miljoner euro, och av denna summa utgör 43 procent EU-finansiering från Europeiska fiskerifonden (EFF). Dessutom uppskattas att den privata finansieringen i programmet kommer att uppgå till sammanlagt cirka 70 miljoner euro.

Med hjälp av det operativa programmet inriktas stöden på bästa möjliga sätt för att den positiva utvecklingen inom branschen ska fortsätta och förutsättningarna för en lönande företagsverksamhet bli bättre. Under den tidigare programperioden steg den totala sysselsättningen inom fiskerinäringen från 2 900 till cirka 3 300 arbetstagare.

Trots den positiva totalutvecklingen inom fiskerinäringen kämpar primärproduktionen och speciellt yrkesfisket med svåra lönsamhetsproblem. Det största problemet är de skador som sälarna orsakar fångsten och fångstredskapen. På grund av detta kan man inte bedriva yrkesfiske på vissa områden. Av denna anledning har Finland fått kommissionens godkännande av att Finland via det operativa programmet under åren 2008–2015 betalar ett stöd för att fiskarna ska tolerera sälarna. De fiskare som förbinder sig att vidta åtgärder enligt planen för vård av sälarna i Östersjön kommer att få detta s.k. toleransstöd.

Stödet betalas till de yrkesfiskare som fortsätter yrkesfisket trots de olägenheter som sälarna orsakar. Värdet på den fångst som yrkesfiskaren fått vid kustfiske utgör grund för stödet. Toleransstödet kan uppgå till högst hälften av fångstens värde, och stödet per fiskare kan vara högst 15 000 euro per år. Hela systemet har uppskattats ha kostnadseffekter på 10–13 miljoner euro.

Yrkesfiskarnas medelålder stiger och antalet fiskare sjunker. Det låga antalet kunniga yrkesfiskare kan i värsta fall leda till att den inhemska närfångade fisken försvinner från butikernas diskar. För att vi ska få yrkeskunniga och innovativa unga företagare till branschen håller man på att starta en utbildning av typen mästare-gesäll. Som bäst söks intresserade mästar-gesällpar. I denna modell stöds mästarna när de förmedlar sitt kunnande till gesällerna samt gesällernas utbildning inom branschen. Gesällerna får ett speciellt stöd för utbildning till företagare, om de börjar med företagsverksamhet och fortsätter med den ännu efter en viss bestämd tid.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Markku Aro, fiskeriråd, tfn (09) 160 53361, 040 740 2387
Risto Lampinen, överinspektör, tfn (09) 160 52904, 040 517 4088

Sirkka-Liisa Anttila